Det handlar inte om att skrämmas till tystnad - viktigt att värna den enskildes privatliv

IfA replikerar på en debattartikel i tidningen Arbetet angående vilken information som personliga assistenter får lämna om sitt arbete.

“Arbetsgivare skrämmer personliga assistenter till tystnad”, skriver Annelie Carlsson, fackligt förtroendevald vid Kommunal i en artikel publicerad av tidningen Arbetet den 21 december 2021 när hon ifrågasätter att personliga assistenter inte får lämna uppgifter om sitt arbete, att skyddsombud inte får komma in på arbetsplatser och att besluten om assistans inte får tas del av.

IfA replikerar: Respekt för den personliga integriteten är något av det viktigaste som vi människor kan visa varandra för att kunna ha förtroende för varandra och ha en trygghet i tillvaron. Inom den personliga assistansen är respekt för den enskildes integritet en grundpelare.

Tystnadsplikt enligt LSS

Till att börja med så omfattas personliga assistenter och andra som arbetar med personlig assistans av tystnadsplikt enligt LSS, och enligt paragrafen får en person “inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas personliga förhållanden”. I grunden är det viktigt att förstå att lagen, LSS, är tänkt att både ge stöd till personer med svåra funktionsnedsättningar samtidigt som den ska värna rätten till ett privatliv för personerna som omfattas av lagen. Det är också viktigt att de som ska utföra den personliga assistansen vet till vem de kan vända sig om de har frågor om sitt arbete eller upplever problem, såsom regelverket om organisatorisk och social arbetsmiljö föreskriver. Det handlar inte om en tystnadsplikt in absurdum. Den som utför ett arbete ska kunna få stöd kring sitt arbete när det behövs och en god arbetsmiljö ska uppnås.

Viktigt med bra samarbete

Det som i debattartikeln benämns som “arbetsplatser” handlar de facto om människors hem och således en mycket privat sfär, som inte fackliga representanter per automatik har tillgång till, men det går ofta att lösa i samverkan med berörda personer, givetvis inkluderat den assistansberättigade. När arbetsmiljön ska beaktas är det även väsentligt att inkludera övriga ”arbetsplatser” där de personliga assistenter utför arbete. Deras arbetsplats är alltid där den assistansberättigade befinner sig, vilket innebär en stor variation beroende på hur assistansanvändaren valt att leva sitt liv. Det krävs ett samarbete för att få allt att fungera och en dialog mellan samtliga parter.

Assistansbeslutet är den enskildes ensak

Att de personliga assistenterna inte ska kunna ta del av assistansbesluten är en självklarhet. Assistansbesluten är den enskildes ensak tillsammans med myndigheten, och inte något som de personliga assistenterna eller assistansanordnaren ska ta del av. Beslut och utredning är inte helt uttömmande kring vad en kan ha behov av att få stöd kring i det dagliga livet så göromål som inte finns med i beslutet utesluter inte att en personlig assistent ska utföra dem. Besluten är helt enkelt inte så detaljerade så de beskriver allt som den enskilde kan tänkas vilja göra.

Den personliga assistansen vilar på den enskildes självbestämmande efter genomgång tillsammans med myndighet gällande behov och erhållande av beslut. Det är den assistansberättigade som avgör vad som ska göras och när, av vem och på vilket sätt, precis så som resonemanget går i förarbetena till lagstiftningen och vad som är avsett med hela lagen, att kunna leva med full delaktighet och jämlikhet. Naturligtvis får inte arbetsuppgifter utföras som är farliga för den enskilde anställde eller förbjudna enligt lag.

Fortsatt kompetensutveckling nödvändig

IfA ser ett fortsatt behov av kompetensutveckling hos inblandade parter, det inkluderar assistansberättigade, assistansanordnare, personliga assistenter och kanske även fackliga företrädare, för att det ska bli tydligt för samtliga parter hur den enskildes integritet ska respekteras och hur tystnadsplikten ska hanteras och vilket informationsflöde som behöver finnas för att säkra en bra personlig assistans för den assistansberättigade och en god arbetsmiljö för de personliga assistenterna.

IfA kommer att lyfta frågan om tystnadsplikt på vårens IfA Rådsmöte den 5 maj 2022.

Sophie Karlsson
Ordförande
Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)