IfAs stadga senast reviderad vid årsmöte 19 maj 2021

IfAs stadga senast reviderad vid årsmöte 19 maj 2021

STADGAR FÖR


IntressegruppenförAssistansberättigade(IfA)

Dessa stadgar har antagits av IfAs årsstämma 1994-04-13 och reviderats vid årsmöte

1999-04-03

2004-04-24

2005-04-09

2008-04-12

2009-03-28

2011-04-09

2011-08-22

2012-04-21

2013-04-13

2014-04-04

2015-04-23

2019-11-21 extra årsmöte

2021-05-19


ALLMÄNNABESTÄMMELSER


§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA. IfA är en ideell förening och utgör som sådan en självständig juridisk person.


§2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som anslutit sig till föreningen som medlemmar.


§3 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål

att arbeta för och utveckla rättigheterna för personer med funktionsnedsättning till personlig assistans, i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), grundade på valfrihet, självbestämmande och integritet.

att arbeta för och utveckla rättigheter för personer med funktionsnedsättning till stöd i assistansliknande form inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL).

att bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör personlig assistans.

att bedriva verksamhet med syfte att tillhandahålla rådgivning i frågor om personlig assistans.

att genomföra informations- och utbildningsverksamhet.

att främja erfarenhetsutbyte mellan assistansanvändare.

att ge stöd åt assistansanvändare i kontakter med myndigheterna.


§4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är


 1. Årsmötet
 2. Extra årsmötet
 3. Styrelsemötet

§5 Firmateckning

Styrelsen ska vid första sammanträdet efter årsmötet utse tre firmatecknare,

varav minst två skall vara styrelseledamöter, att två i förening teckna styrelsens firma.


§6 Verksamhets- och räkenskapsperiod

Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är kalenderår.


§7 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.


§8 Stadgeändring och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgar och om upplösning av föreningen är giltigt om samtliga närvarande röstberättigade medlemmar förenat sig om det eller om beslutet fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Kallelse till det senare årsmötet får ej ske innan det första årsmötet har hållits.


§9 Disposition av egendom vid upplösning

Årsmöte, som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess egendom.


FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§10 Medlemskap

Medlemskap i föreningen erhåller den som

 • Äger rätt till personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken (SFB).
 • Erlägger fastställd avgift för innevarande verksamhetsår och därmed deklarerar sin anslutning till föreningens ändamål.
 • Stödmedlemskap erhåller icke assistansberättigad som
 • Erlägger fastställd avgift för innevarande verksamhetsår och därmed ansluter sig till föreningens ändamål.
 • Stödmedlem äger inte rösträtt och är inte valbar till förtroendeposter i föreningen.

Den som saknar personlig assistans men anser sig vara assistansberättigad kan ansöka om fullt medlemskap, om vilket styrelsen fattar beslut.


§11 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.


Medlem som inte har betalt innevarande års medlemsavgift enligt 14 § får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.


§12 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.


Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne har fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet har ifrågasatts.


Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslutet får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.


Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning.


I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas den berörde.


Medlem kan genom skriftlig överklagan få styrelsens beslut om uteslutning prövat av följande styrelsemöte och nästkommande årsmöte. Medlem har rätt att på uteslutningspunkten delta i årsmötet och frambringa sin sak.


Beslut om uteslutande fattas med två tredjedels (2/3) majoritet av de på mötet närvarande röstberättigade.


§13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.

§14 Avgifter

Medlem erlägger dels inträdesavgift, dels årsavgift med belopp som fastställs av årsmöte.


Årsavgift av nyinträdande medlem erläggs vid inträdet. Övriga medlemmar erlägger årsavgift för löpande räkenskapsår före februari månads utgång.


ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE, MEDLEMSMÖTE


§15 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas vid årsmötet.


Årsmöte hålles vid tidpunkt som beslutas av styrelsen, men senast före juni månads utgång.


Kallelse till årsmöte utsändes till medlemmarna senast sex veckor före mötet i digital form.


Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall vara färdiga senast två veckor före årsmötet. På medlems begäran sändes dessa till honom/henne.


§16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.


Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


§17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Varje medlem har en röst. Röstning kan ske genom företrädare, som dock endast kan företräda en medlem.


Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


§18 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande och de som meddelat vid mötets början att de tänker utöva rösträtt genom företrädare.


§19 Beslut omomröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


§20 Valbarhet

Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen.


§21 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning och räkenskaper
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 8. Beslut om medlemsavgift samt tillkännagivande av avgift för IfAs nätverk för assistansanordnare för nästkommande verksamhetsår.
 9. Behandling av styrelsens och i rätt tid inkomna förslag
 10. Fastställande av verksamhetsplan
 11. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår och justering av budget för verksamhetsåret
 12. Beslut om antal ledamöter
 13. Fastställande av arvoden och traktamenten
 14. Val av:

  a. ordförande för en tid av två år (vartannat år)

  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

  c. en kvalificerad revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

  d. en förtroendevald revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

  e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande

  f. en suppleant i valberedningen för en tid av ett år

 15. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


§22 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen har mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillsändas medlemmarna senast sju dagar före mötet.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.


§23 Medlemsmöte

Styrelsen har att kalla till medlemsmöte då den anser så vara lämpligt.

Medlemsmöte har rådgivande funktion gentemot styrelsen.


ÖVRIGA BEREDNINGSORGAN

§24 Av årsmötet valda

Årsmötet kan vid sidan av styrelsen tillsätta ytterligare beredningsorgan. Dessa kallas kommitté, råd eller beredning och utses för samma mandatperiod som styrelsen.

Årsmötet/extra årsmötet fastställer antalet ledamöter.


§25 Ytterligare beredningsorgan

Styrelsen kan själv besluta att inrätta beredningsorgan.


§ 26 IfAs nätverk för assistansanordnare

IfAs nätverk för assistansanordnare är en sammanslutning som ska verka för professionell personlig assistans utifrån ett assistansanvändarperspektiv. Nätverket utgör ett rådgivande organ till IfA i assistansanordnarfrågor. Rätt att ingå i nätverket föreligger för de anordnare som uppfyller villkoren som styrelsen beslutat om för nätverket.

Nätverket äger rätt att utse en adjungerad representant till IfA:s styrelse. Valet av adjungerad sker på IfA:s rådsmöte en gång per år under våren. Representanten äger yttrande- och förslagsrätt i styrelsen.

Nominering av nätverkets representant för en mandatperiod på ett (1) år, sker till IfA:s valberedning. Av nomineringen ska framgå vem som har nominerat. IfA:s valberedning sammanställer nomineringarna och kungör dessa i samband med valet på IfA Rådsmöte. Nominering kan även ske under rådsmötet. Endast assistansanordnare som ingår i nätverket har rätt att nominera och delta i val. Varje anordnare som ingår nätverket äger en (1) röst. Röstning genom fullmakt kan ej ske.

Nätverket bedriver verksamhet efter överenskommelse med IfA:s styrelse.


VALBEREDNINGEN

§27 Sammansättning,åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant, vilka väljs av årsmötet.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice sammankallande. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.


REVISORER

§28 Revisorer

Årsmötet skall välja en kvalificerad revisor som skall stå utanför föreningen och vara minst godkänd revisor samt en suppleant.

Årsmötet skall välja en förtroendevald revisor samt en suppleant. Om extra årsmöte företar val av revisorer avser valet tiden intill nästföljande årsmöte.


§29 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast två veckor före årsmötet.


STYRELSEN

§30 Sammansättning

Föreningen företräds av en styrelse bestående av lägst fem och högst nio ledamöter. Val av styrelseledamöter sker på årsmötet för en mandattid av två år enligt regeln att det närmast över hälften liggande antalet ledamöter väljs det ena året och återstående antalet nästföljande år.

Ordförande utses särskilt av årsmötet för en mandattid av två år. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbeta samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förfall skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.


§31 Kallelse,beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder i plenum eller genom telefonsammanträde på kallelse av ordföranden, eller om minst halva antalet ledamöter har begärt det, dock minst fyra gånger per år.

Kallelse med föredragningslista skall senast en vecka före sammanträdet tillställas ledamöterna.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller via e-post.


§32 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


KANSLI

§33 Kansli

Styrelsen anställer personal samt beslutar om arbetsordning. Förtroendevalda, utom styrelsens ordförande, kan inte samtidigt ha annan anställning än uppdragsanställningar i föreningen. Anställd kan adjungeras till styrelsesammanträden.

 

PROTOKOLL

§ 34 Protokoll

Vid årsmöte, extra årsmöte, medlemsmöte samt styrelsemöte då beslut ska fattas, ska protokoll föras.

Protokollet förs på ordförandens ansvar och skall undertecknas av ordföranden, protokollföraren samt av särskilt utsedd justerare.

Protokoll från årsmötet skall vara justerat senast sex (6) veckor efter dagen för årsmötet.

Protokoll från styrelsemöte och medlemsmöte skall vara justerat senast fyra (4) veckor efter dagen för mötet.

Årsmötesprotokoll utsändes i digital form till de medlemmar som närvarat vid årsmötet samt tillhandahålls i digital form till övriga medlemmar som begär att få ta del av protokollet.


VINSTFÖRDELNING

§35 Vinstfördelning

Eventuell vinst återgår till föreningen för vidareutveckling av densamma om ej annat beslutats av årsmötet.

Att dessa stadgar antagits av föreningens årsmöte den 19 maj 2021.