Integritetspolicy

Senast uppdaterad

12 juni 2020

Integritetspolicy för Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

Inledning
I Intressegruppen för Assistansberättigades verksamhet behandlar vi dina personuppgifter i olika sammanhang, t.ex. när du beställer tjänster eller böcker hos oss, anmäler och/eller deltar på något av våra utbildningstillfällen eller nätverksträffar, nyttjar tjänster som vi tillhandahåller i form av IfA-specialistuppdrag eller uppdragsutbildningar. I detta dokument, vår integritetspolicy, hittar du information om vår behandling av personuppgifter.

Nedan finner du också kontaktuppgifter om du har frågor eller om du vill begära tillgång till dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den vid var tid gällande svenska dataskyddsförordningen, härnedan kallad GDPR.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter
Intressegruppen för Assistansberättigade nedan kallat IfA, org. nr. 846005-4003, Stridsvagnsvägen 8 A, 291 39 Kristianstad, telefon. 044-12 00 80, e-post info@intressegruppen.info är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i våra system för anmälan till utbildning, köp av material från IfA, köp av tjänster, register över IfA-godkända assistansanordnare, medlemsregister, fakturering och register över personer som önskar få information om IfA samt annan information kopplad till LSS-lagstiftning och dess tillämpning. Vi är vidare behandlingsansvariga för vår marknadsföring och utskick av e-post till våra medlemmar, IfA Supporter och andra kontakter.

Uppgifter från andra källor

Vi samlar in uppgifter om assistansverksamheter från IVO (Inspektionen för vård och omsorg), t.ex. e-postadresser, som assistansverksamheten har lämnat i samband med tillståndsansökan. Detta gör vi för att kunna erbjuda information och inbjudningar till våra utbildningar.

Vi samlar även in uppgifter på assistansanordnare kunder/medlemmar i form av e-postadress för att kunna skicka ut enkäter där kund/medlem ska besvara frågor kring hur de upplever utförandet av den personliga assistans som köps från assistansanordnaren. (undantagsvis postadress vid utsändande av enkät i pappersformat). Enkäten utgör en del av en kvalitetskontroll som IfA gör i samband med att en assistansanordnare önskar kvalitetssäkra sin verksamhet och ansöka om att bli en IfA-godkänd verksamhet. Vi redogör mer noggrant kring detta i samband med köp av tjänsten. För ändamålet skrivs även ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och assistansanordnaren.

Behandling av personuppgifter i samband med anmälning till utbildning och inköp av böcker/material, IfA-specialistuppdrag samt uppdragsutbildningar av IfA
I samband med de anmälningar till utbildningar, inklusive digital utbildning via www.synka.org, och andra träffar i IfAs regi som du gör själv eller som andra gör på uppdrag av dig samt inköp av material och/eller tjänster via vår hemsida www.intressegruppen.info [CHANGE] behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla avtalet avseende utbildningar, träffar och köp av tjänster. Detta avser uppgifter som du lämnat till oss direkt eller som du lämnat till oss via en företrädare, personlig assistent eller den assistansanordnare som du anlitat. Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för dig och ditt deltagande vid utbildning, träff och/eller inköp av tjänst. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål som du har angivit. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss, t.ex. anmälan till utbildning, deltagande på informationsmöte/nätverksträff, köp av IfA-specialist, uppdragsutbildning och behov av särskilt informationsmaterial och/eller böcker för att vi ska kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem. Kontakt via mail inför, under och efter utbildningar/träffar via telefon och mail kan förekomma. Vi behandlar även dina personuppgifter utifrån marknadsföringsändamål, se nedanstående rubrik.
Vi behandlar dessa uppgifter i vårt system som längst under 18 månader om inte lag säger annat exempelvis för fakturor som skall arkiveras 7 år enligt lag (1999:1078). Därefter avpersonifieras dessa automatiskt.

Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål
När du prenumererar på vårt nyhetsbrev, har anmält dig till utbildning eller köpt material via IfA, sparar vi och använder din e-postadress för att skicka nyheter, information och erbjudanden från oss.
Vi använder även din e-postadress eller ditt telefonnummer för att skicka nyheter och erbjudanden i enlighet med regler gällande befintliga kundrelationer. Vårt nyhetsbrev kommer endast om Ni samtyckt till utskicket. Du kan närsomhelst dra tillbaka samtycke som du tidigare lämnat till oss. Du kan också avsäga dig att erhålla genom att skicka e-post till info@intressegruppen.info

Behandling av personuppgifter för andra ändamål
Om du kontaktar oss eller på annat sätt vänder dig till oss med förfrågningar, behandlar vi personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen där vi har som uppgift att ge dig råd och stöd eller för att kunna uppfylla ett avtal med dig, eller för att besvara dina frågor.
Förutom behandling som beskrivs i vår integritetspolicy eller baserat på ditt samtycke, kan vi i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger oss eller tillåter oss detta.

Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, eller utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.
För att undvika missförstånd vill vi förtydliga att vår databearbetning för behandling av uppgifter för våra egna ändamål, inte anses som utlämning.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden och tillhandahålla IT-system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva IfAs rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

Var behandlas dina uppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

Dina rättigheter
Som fysisk person har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
Du har rätt att begära information, rättelse och radering av personuppgifter vi behandlar avseende dig. Du har vidare rätt att begära begränsning av behandling, rätt att göra invändningar mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.
För att tillämpa dina rättigheter kan du skicka oss en e-post på info@intressegruppen.info Vi besvarar din begäran så fort som möjligt, och senast inom 30 dagar.
Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller be dig lämna ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter gentemot oss. Det gör vi för att försäkra oss om att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

Cookies
Vi använder cookies for att förbättra användarupplevelsen på våra webbsidor. En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet (t.ex. din smartphone, dator, surfplatta). Cookies hjälper till att identifiera vilka sidor som besöks på vår webbplats. Den information som sparas med hjälp av cookies kan t.ex. vara hur du använder webbplatsen, vilken webbläsare du använder och vilka webbsidor du har besökt.
En permanent cookie ligger kvar på din enhet under en förutbestämd tid. En sessioncookie sparas tillfälligt i din enhets minne medan du är inne på våra hemsidor. Sessioncookies raderas när webbläsaren stängs ner. Vi använder både permanenta cookies och sessioncookies.
Om du inte vill att våra webbsidor sparar cookies på din enhet, kan du inaktivera cookies i din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kommer funktionaliteten på våra webbsidor att minska.

Ändringar i integritetspolicyn eller behandlingen
Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster gentemot våra kunder. Detta kan komma att ändra tillvägagångssättet eller omfattningen av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi lämnar i denna integritetspolicy kommer därför att ändras och uppdateras från tid till annan. Vi kommer också att ändra integritetspolicyn i enlighet med nya regler eller om myndighetspraxis kräver så. På vår hemsida kommer du alltid att se aktuell integritetspolicy.