Vad är Projekt Krisstöd?

Projekt Krisstöd är ett Arvsfondsprojekt, som är initierat och drivs av IfA. Projektet pågår mellan 1 januari 2021 och 31 december 2022.

I projektet ska assistansanvändare/personer med funktionsnedsättning utveckla en metod kallad Egeninitierad Personlig behovsanalys i händelse av Kris (EPiK).

EPiK ska användas för att identifiera de behov och situationer där det kan behövas en handlingsplan i händelse av kris. Syftet ska vara att säkerställa den personliga assistansen även i ett krisläge, exempelvis en pandemi. EPiK kan även komma att innefatta områden som inte omfattas av den personliga assistansen, men som behöver hanteras för att livet ska fungera.

De handlingsplaner som tas fram är knutna till den enskilde individens behov men kan beröra flera olika stöd och insatser såsom personlig assistans, daglig verksamhet och/eller ett särskilt boende. Handlingsplanerna ska utgå från ett användarperspektiv, men kan fungera som ett stöd för en assistansanordnares eller myndighets behov när det gäller att veta hur stödet/insatsen ska utföras i enlighet med den enskildes önskemål.

Projektet tar sin utgångspunkt i den pågående pandemin och arbetet sker i första hand genom digitala workshoppar. Som en del i arbetet med att ta fram EPiK utbildar sig deltagarna i rättigheter, skyldigheter, möjligheter och begränsningar. I utbildningarna medverkar och bidrar föreningar, näringsliv och myndigheter. Materialet som tas fram samlas i en publikation - Krisstöd inom personlig assistans - samt i handböcker för självstudier enskilt eller i grupp.

Efter projektets slut förvaltas och uppdateras material och utbildningar av Intressegruppen för Assistansberättigade som även står för fortsatt spridning tillsammans med projektets samverkansparter.

Vad händer just nu?

Sep 2021: Digitalt Öppet Hus under Krisberedskapsveckan. Genomförande av workshop med assistansanvändare, företrädare samt assistansverksamheter

Maj 2021: Sammanställning och analys av enkätsvar, referensgruppsmöte

April 2021: Enkäter skickas ut till privata assistansanordnare, assistansanvändare och personliga assistenter, Krisstödsutbildning med Anna Barsk Holmbom för deltagande assistansanvändare och företrädare.

Mars - April 2021: Introduktionsmöten med deltagare och samarbetspartners

Januari-Februari 2021: Projektet startas upp 

 

Vill du ha mer information?

För nyheter och uppdateringar kring projektet kontakta Lilly Key, verksamhetsansvarig på IfA och projektmedarbetare i Projekt Krisstöd, lilly@remove-this.intressegruppen.remove-this.info eller 044 -12 00 80

Projekt Krisstöd drivs av IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade med finasiellt stöd från Arvsfonden. Projektet genomförs i samverkan med representanter från bland annat

Funktionshinderrörelsen

Assistansanordnare

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

Myndigheter