Vad är Projekt Krisstöd?

Projekt Krisstöd är ett Arvsfondsprojekt, som är initierat och drivs av IfA. Projektet pågår mellan 1 januari 2021 och 31 december 2022.

I projektet ska assistansanvändare/personer med funktionsnedsättning utveckla en metod kallad Egeninitierad Personlig behovsanalys i händelse av Kris (EPiK).

EPiK ska användas för att identifiera de behov och situationer där det kan behövas en handlingsplan i händelse av kris. Syftet ska vara att säkerställa den personliga assistansen även i ett krisläge, exempelvis en pandemi. EPiK kan även komma att innefatta områden som inte omfattas av den personliga assistansen, men som behöver hanteras för att livet ska fungera.

IfA_Projekt_krisstoed_logga

De handlingsplaner som tas fram är knutna till den enskilde individens behov men kan beröra flera olika stöd och insatser såsom personlig assistans, daglig verksamhet och/eller ett särskilt boende. Handlingsplanerna ska utgå från ett användarperspektiv, men kan fungera som ett stöd för en assistansanordnares eller myndighets behov när det gäller att veta hur stödet/insatsen ska utföras i enlighet med den enskildes önskemål.

Projektet tar sin utgångspunkt i den pågående pandemin och arbetet sker i första hand genom digitala workshoppar. Som en del i arbetet med att ta fram EPiK utbildar sig deltagarna i rättigheter, skyldigheter, möjligheter och begränsningar. I utbildningarna medverkar och bidrar föreningar, näringsliv och myndigheter. Materialet som tas fram samlas i en publikation - Krisstöd inom personlig assistans - samt i handböcker för självstudier enskilt eller i grupp.

Efter projektets slut förvaltas och uppdateras material och utbildningar av Intressegruppen för Assistansberättigade som även står för fortsatt spridning tillsammans med projektets samverkansparter.

Vad händer just nu?

Juni- Augusti 2022: Vi har förberett och besökt Almedalen och genomfört två seminarier. Det ena seminariet: Efter, före och under - Nu fixar vi framtida kriser! beskrev lite hur vi jobbat med vår digitala utbildning Handlingskraft (länk till kostnadsfria digitalta utbildningen) och det faktum att vi nu även lagt upp ett femte kapitel där, nämligen "Kommunikationens betydelse". Det andra seminariet, Hur kan stödet för assistansanvändare stärkas vid kris?, handlade mer om EPiK och den Krisguide vi precis har satt ihop för assistansanordnare. På det senare seminariet fick vi även besök av Allmänna Arvsfonden som uttryckte sig positivt kring vårt arbete hittills. Nu jobbar vi på med att förbereda höstens seminarier där vi hoppas få träffa just dig!

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positiv

April - Maj 2022: Projektet har medverkat på olika digitala konferenser för att sprida information om bla Handlingskraft, Risk/krismatris och höstens seminarier som precis är upplagda och du kan anmäla dig till. Orter vi kommer till är Luleå, Haninge, Göteborg, Malmö. Vi jobbar vidare med att lägga upp fler kapitel till vår digitala utbildning,senaste kapitel 4 om Samverkan. Du hittar utbildningen här.

Mars 2022: På grund av rådande omständigheter i världen har projektet beslutat att lägga upp den digitala utbildningen Handlingskrafts första delar redan nu. Här kan du få en basinformation om vad är en kris, hur ser ansvarsfördelningen ut i en kris och hur kan du preppa för att vara förberedd. Mer information och länk till utbildningen, klicka här

Februari 2022: Arvsfonden har meddelat att år 1 av projektet är godkänt och fortsatt ok för år 2 och vi är såklart jätteglada för det!

Projektet jobbar just nu med att förbereda digitala krisutbildningen "Handlingskraft" som inom kort kommer presenteras och testas av våra deltagare, samarbetspartners och IfA Supporter.

Precis när vi börjar närma oss slutet av covid-19 krisen så dyker ett nytt stort orosmoln upp inte alltför långt bort från oss, Kriget i Ukraina. Projekt Krisstöd har i våra undersökningar, och i både teori och praktik läst och erfarit, att den som är förberedd har bäst förutsättningar att hantera kriser av olika slag. Utifrån den utgångspunkten länkar vi till MSBs broschyr "Om krisen eller kriget kommer"

Tips! Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps, (MSB) hemsida finns broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på flera olika språk, lättläst svenska, punktskrift mm.

Januari 2022: Projektrapport samt ekonomisk redovisning år 1 inlämnad till Arvsfonden.

Okt- Dec 2021: Arbete med framtagande av verktyg och stödprodukter. Läs projektets julhälsning

Sep 2021: Digitalt Öppet Hus under Krisberedskapsveckan. Genomförande av workshop med assistansanvändare, företrädare samt assistansverksamheter

Maj 2021: Sammanställning och analys av enkätsvar, referensgruppsmöte

April 2021: Enkäter skickas ut till privata assistansanordnare, assistansanvändare och personliga assistenter, Krisstödsutbildning med Anna Barsk Holmbom för deltagande assistansanvändare och företrädare.

Mars - April 2021: Introduktionsmöten med deltagare och samarbetspartners

Januari-Februari 2021: Projektet startas upp

Vill du ha mer information?

För nyheter och uppdateringar kring projektet kontakta Lilly Key, verksamhetsansvarig på IfA och projektmedarbetare i Projekt Krisstöd, lilly@intressegruppen.info eller 044 -12 00 80

Projekt Krisstöd drivs av IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade med finasiellt stöd från Arvsfonden. Projektet genomförs i samverkan med representanter från bland annat

Funktionshinderrörelsen

Assistansanordnare

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

Myndigheter

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positiv