IVO förstärker tillsynen för våld mot personer med funktionsnedsättning

IVO skriver. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppdrag från regeringen att förstärka och utveckla tillsynen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Personer med funktionsvariation/funktionsnedsättning som utsätts för våld är en särskilt utsatt och sårbar målgrupp. IVO inleder regeringsuppdraget med fokus på upptäckt av våld samt insatser och hjälp till våldsutsatta personer med funktionsvariation/ funktionsnedsättning.

Läs mer här