IfA oroas av ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen

 

IfA oroar sig för Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 2060-22 där de menar att Försäkringskassan framöver har rätt att pröva hela rätten till assistans, enligt nu gällande lag och praxis, om och när en assistansanvändare ansöker om fler timmar.

Det ska inte längre bara vara det utökade behovet som prövas. Då regeringen inte har blivit färdiga med de problem som gjorde att omprövningsstoppet infördes år 2018 blir rättsläget oerhört riskabelt för assistansanvändare med behov av fler timmar.

UPPDATERING/FÖRTYDLIGANDE: Den assistansberättigade som ansöker om fler timmar nu och får hela sitt tidigare beslut prövat riskerar inte att bli av med sitt nuvarande beslut direkt om FK kommer fram till att hen inte har rätt till assistans (om det inte handlar om väsentligt ändrade förhållanden). Däremot kommer den assistansberättigade i ett sådant fall inte prövas för att få fler timmar utan ligger kvar i sitt gamla beslut.

LSS har som syfte att ge personer med svåra funktionsnedsättningar en möjlighet att leva som andra med full delaktighet i samhället samt känna trygghet i sina beslut. I dagsläget finns inte det. Rättigheten behöver tryggas, behovsbedömningarna måste ses över och följa de rättigheter som Sverige förpliktat sig till enligt LSS och FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning!