Starka förslag för en bättre personlig assistans

Så är det efterlängtade betänkandet från utredningen om Stärkt personlig assistans äntligen här, SOU 2021:37, Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser.

Utredningen har sin grund i Januariöverenskommelsen och har haft i uppgift att se över områdena avsmalnat föräldraansvar, stärkt assistans vid behov kopplat till “tillsyn” och gränsen mellan personlig assistans och sjukvård/egenvård. De områden som utredningen handlat om är områden som anses vara relativt komplicerade att bedöma och som det har rått frågetecken kring under en längre tid och tillämpningen har lett till en alltmer restriktiv hållning från myndigheternas sida, så att många har förlorat den personliga assistansen.

IfAs ordförande, Sophie Karlsson, har varit med i expertgruppen i utredningen och diskussionerna har mellan varven gått varma, men utredningen har varit bra på att hålla kontakt och dialog med assistansanvändarföreträdarna och lyssnat på våra synpunkter. Med det inte sagt att alla önskemål fått gehör, men under omständigheterna har utredningen landat i acceptabla förslag, som kan leda till en bättre personlig assistans. Sen finns det mer som måste utvecklas för den personliga assistansen, så arbetet fortsätter.

Gränsen mellan personlig assistans och egenvård/sjukvård
Det område som varit svårast för utredningen att hitta en bra lösning på är gränsen mellan personlig assistans och egenvård och sjukvård. Det går inte att tydligt definiera vad som är vad, utan det måste bedömas i den enskilda fallet. Nu öppnas det upp för att det ska finnas möjlighet att ta hänsyn till sjukvårdande moment vid bedömningen av rätten till personlig assistans, vilket är bra, för det är viktigt för assistansanvändaren att kunna ha en sammanhållen insats och en väl fungerande vardag. Rent generellt i samhället så ser vi en utveckling där vissa sjukvårdande insatser kan ske i hemmet eller där personen befinner sig, och så måste det vara möjligt även för den som har personlig assistans. Däremot är det viktigt att ändå hålla isär personlig assistans och sjukvård när det gäller ansvaret även om personliga assistenter ibland kan vara de som bäst kan tillgodose behovet av stödet i samband med den sjukvårdande åtgärden. Detta är ett klurigt område och det kommer att behöva leda till en del förnyade arbetssätt hos assistansverksamheterna, som t ex måste sluta avtal med sjukvårdshuvudmannen för att det ska vara möjligt att beakta insatsen vid bedömningen av den personliga assistansen.

Föräldraavdrag istället för föräldraansvar
Det är ett bra förslag att införa begreppet föräldraavdrag istället för föräldraansvar och att det tydliggörs att det handlar om ett schablonavdrag kopplat till barnets ålder och inte till det exakta behovet, som det under många år har varit svårt att fastställa eftersom det är så många variabler som spelar in och varje barn är en unik individ. Förslaget angående föräldraavdrag innehåller ett undantag, dvs att avdrag inte ska göras från de grundläggande behoven, om det med hänsyn till barnets bästa inte borde göras något avdrag. Hur undantaget i förslaget kan komma att påverka tillämpningen är i dagsläget svårt att säga, men vi hoppas att den kan komma att tillämpas så att de barn som verkligen behöver stöd också kommer att beviljas stöd i tillräcklig omfattning. Det är viktigt att barn med assistansbehov ses som rättighetsbärare med tydligt fokus på möjligheten att kunna utforma sitt eget liv och utöva sitt självbestämmande med stöd av personlig assistans.

Det sk femte grundläggande behovet återställs
En stor framgång är att det läggs förslag som synes kunna återställa ordningen av bedömningen när det gäller det tidigare så kallade femte grundläggande behovet, som under flera års tid beskurits allt mer. Med utredningens förslag kommer det återigen att vara möjligt för en del personer med viss medicinsk problematik eller behov av kontinuerligt stöd för att inte skada sig, att återfå assistansersättningen. Förslaget borde kunna leda till en bra tillämpning angående dessa behov.

IfA ser således många positiva delar med de lagda förslagen och ställer sig positiv till att de genomförs.

Sophie Karlsson, ordförande
Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)
Ta del av utredningen här