Lagförslag på gång om stärkt rätt till personlig assistans

Regeringen har skickat en lagrådsremiss utifrån tidigare presenterad utredning om Stärkt rätt till personlig assistans.

I lagrådsremissen föreslås att det grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade ska tas bort. Istället vill regeringen införa ny reglering för att förtydliga vad det innebär.

Nya grundläggande behov för att förtydliga vilka som ska omfattas 

I lagrådsremissen föreslås därför att stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom ska bli ett grundläggande behov enligt LSS. Vidare föreslås att kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en enskild med en psykisk funktionsnedsättning behöver för att han eller hon själv ska klara att tillgodose något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra, ska beaktas som en del av hjälpen med det grundläggande behovet i fråga. Något krav på ingående kunskaper om den enskilde ska inte gälla enligt de nya bestämmelserna.

Föräldraavdrag istället för föräldraansvar

Det har tidigare varit otydligt på vilket sätt barns rätt till personlig assistans ska bedömas i förhållande till föräldraansvar enligt föräldrabalken.

I lagrådsremissen lämnas därför även förslag som innebär att föräldraansvaret enligt föräldrabalken ska beaktas vid bedömningen av ett barns behov av personlig assistans genom att det görs schablonavdrag (föräldraavdrag) från barnets behov av hjälp med grundläggande behov och andra personliga behov enligt LSS. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

IfAs inställning

IfA är positiv till att regeringen vill genomföra dessa förändringar. Det kommer att rätta till en del av den skeva tillämpning de senaste åren, som lett till att personer förlorat rätten till assistansersättning.

IfA har funnits med i expertgruppen till den utredning som lett till de förslag som regeringen nu lagt och det är glädjande att det ska bli möjligt för fler personer att beviljas assistansersättning igen.

IfA ser fram emot en kommande proposition och lagändring.

Här kan du ta del av hela lagrådsremissen