Måste få tid att hitta ny assistansanordnare

IfA har lämnat in remissvar på regeringens PM om att inte betala ut assistansersättning till assistansanvändaren om assistansanordnaren får indraget tillstånd.

Regeringen har föreslagit att Försäkringskassan ska få stoppa utbetalning av assistansersättning till den assistansberättigade om assistansanordnaren inte längre har tillstånd att bedriva personlig assistans.

Det är viktigt med tillstånd
IfA anser att det är viktigt att assistansanordnare har tillstånd och att det inte ska bedrivas assistans utan tillstånd. Försäkringskassan kan stoppa utbetalning till assistansanordnare som inte har tillstånd, men idag är det möjligt att fortsätta bedriva personlig assistans om betalningen av assistansersättningen istället sker till assistansanvändaren och assistansanvändaren i sin tur betalar till assistansanordnaren. På så sätt kan reglerna alltså kringgås. Regeringen förslår nu att Försäkringskassan ska kunna stoppa utbetalning även till assistansanvändaren om assistansanordnaren inte har tillstånd.

Assistansanvändaren riskerar att hamna i kläm
I huvudsak tycker IfA att regeringens förslag är bra, men vi ser en risk att assistansanvändaren hamnar i kläm om en inte får viss tid på sig att hitta en ny assistansanordnare. Enligt förslaget upphör utbetalningen så fort som assistansanvändaren har fått besked om att tillståndet har dragits in och endast vid särskilda skäl kan ersättningen fortsatt betalas ut. IfA anser att det inte ska uppställas krav om särskilda skäl, utan att samtliga assistansanvändare kan behöva skäligt rådrum att hitta en ny assistansanordnare. Det är väldigt svårt att byta assistansanordnare från den ena dagen till den andra. Det brukar behövas en övergångperiod om åtminstone en månad innan en ny assistansanordnare kan anlitas. Detta måste beaktas. Annars riskerar assistansanvändaren att stå utan personlig assistans eller att få ett återkrav på assistansersättningen, och det är inte något som IfA accepterar.

Fortsatt möjlighet till individuella avtal är viktigt
Regeringen föreslår också att Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram avtalsvillkor för personlig assistans. IfA anser att det kan vara bra med vissa grundvillkor, men vill inte se några standardiserade avtal, utan anser att det fortsatt ska råda avtalsfrihet för att kunna ha individuella avtalsvillkor för att anpassa den personliga assistansen efter individuella önskemål. Det är också viktigt att assistansavtalen har bra villkor för assistansanvändaren och IfA avråder från vissa villkor.

IfA har sedan tidigare tagit fram förslag till avtal som finns i IfAs Vägledningsbok. Det är ett förslag till avtal som omfattar områden som IfA anser är viktiga att de finns med i en överenskommelse med en assistansanordnare.

Läs hela IfAs remissvar här.