Arvfondsprojektet Krisstöds arbete uppmärksammas av Socialstyrelsen

Era åsikter har betydelse - Projekt Krisstöd har kunnat dela med sig till Socialstyrelsen av det sammanställda anonymiserade resultat som vårens enkäter resulterade i. Assistansanvändare, assistansanordnare och personliga assistenters erfarenheter och upplevelser från pandemin kan komma ligga till grund för framtida krishantering!

Arvsfondsprojektet Krisstöd, som startade i januari 2021, har som syfte att med utgångspunkt från den pågående covidpandemin hitta arbetssätt och lösningar för framtida små och stora kriser.

Projektet har, som nämnts, genomfört olika enkäter under våren, utbildat projektdeltagare samt fört diskussioner med mydigheter, assistansanvändare och assistansanordnare med flera kring den krishantering som redan funnits på plats eller bristen därav.

Projekt Krisstöd går nu vidare med nästa steg i vårt arbete där deltagare (assistansanvändare, företrädare och assistansanordnare) kommer arbeta i workshops för att ta fram ett verktyg, EPiK, som ska kunna användas i förebyggande syfte av assistansanvändare med flera för att minska de konsekvenser som små och stora kriser kan medföra i den personliga assistansen och för övrigt i livet.

För assistansanordnare har vi även påbörjat arbetet med en praktisk och inspirerande guidebok i händelse av kris.

I Hejaolikas artikel kring Socialstyrelsens rapport finns följande citat: "Vi kommer också att fortsätta kommunicera vikten av att arbeta med krisberedskap inom verksamheter enligt LSS, till exempel genom att anordna seminarier med lärande exempel, säger Karin Flyckt". Det går helt i linje med Projekt Krisstöds arbete där även en digital krishanteringsutbildning kommer att tas fram. Med stöd av den digitala utbildningen, EPiK och krisguiden hoppas vi kunna ge stöd till alla uppdrag inom den personliga assistansen för att kunna möta framtida kriser med en stärkt bas.

Relaterade länkar

Brist på krisplaner inom LSS förvärrade pandemin Personer med LSS-insatser och deras anhöriga har drabbats extra hårt av covid-19-pandemin. Artikel från Hejaolika.se
Covid-19:s konsekvenser för personer med insatser enligt LSS Rapport från Socialstyrelsen