IfA kommenterar regeringens besked om stärkt rätt till personlig assistans

Regeringen har meddelat att man vill genomföra förslag som utredningen Stärkt rätt till personlig assistans har presenterat. Något förvånade, om än positivt, blev vi på IfA av detta besked. Det är ett ställningstagande och viljeyttring av regeringen som är mycket betydelsefull för den personliga assistansen.

För närvarande pågår febril aktivitet hos remissinstanserna till utredningen Stärkt rätt till personlig assistans, med deadline 1 oktober. IfA har medverkat i utredningens expertgrupp och på såt sätt haft ett direkt inflytande över utredningen tillsammans med flera från bl a funktionsrättsrörelsen. Vi har också upplevt det positivt att utredningen de facto också hörsammat våra synpunkter på flera områden under utredningens gång. Det har i sin tur borgat för förslag som också kommer att möjliggöra riktiga förbättringar av den personliga assistansen, på de områden som utredningen har haft i uppdrag att se över.

Förslagen handlar om tre olika områden

- att stärka de grundläggande behoven kring det som brukar kallas det femte grundläggande behovet, där personer de senaste åren förlorat sin assistans på grund av en alltför snäv tillämpning.

- att smalna av föräldraansvaret och istället införa ett schabloniserat föräldraavdrag vid bedömning av personlig assistans till barn, så att det ska vara möjligt för fler barn att beviljas personlig assistans.

- att tydliggöra ansvaret när det gäller gränsen mellan personlig assistans, egenvård och sjukvård och möjliggöra att beakta sjukvårdande insatser vid bedömningen av rätten till personlig assistans för att kunna ha sammanhållna insatser för assistansanvändaren.

Genom det remissvar som IfA arbetar med för närvarande, kommer vi att uttrycka våra ståndpunkter kring förslagen. Vi kan redan nu säga att vi i stort sett ställer oss positiva till förslagen, om än det finns vissa synpunkter som behöver beaktas innan en proposition sammanställs.

Att regeringen redan nu signalerar att man vill genomföra förslagen är mycket bra, eftersom det kan snabba på processen med att realisera förbättringarna som beräknas träda i kraft år 2023. Bra jobbat, regeringen!

Regeringen bör dock inte i och med det sitta still i båten när det gäller den personliga assistansen, eftersom vi förväntar oss ytterligare förbättringar kring framförallt behovsbedömningen för personer som inte omfattas av ovan nämnda förslag, men som genom dagens tillämpning inte beviljas personlig assistans eller riskerar att förlora den personliga assistansen trots stora assistansbehov.

---

Den 30 september håller IfA medlemsmöte och möte för assistansanordnare som ingår i IfAs nätverk där vi kommer att berätta mer om våra synpunkter på utredningen.