Viktigt med skillnaden mellan LSS och SoL

IfA uttalar sig om utredningen Hållbar socialtjänst.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns viktiga skillnader mellan LSS och Socialtjänstlagen. Rättigheterna enligt LSS får inte försämras.

IfA har svarat på regeringens remiss av utredningen Hållbar socialtjänst, som berör socialtjänstlagen, och inte direkt handlar om den personliga assistansen, men eftersom stödet ibland gränsar till den personliga assistansen och det finns assistansanvändare som har kompletterande stöd enligt socialtjänstlagen, så har IfA lämnat några synpunkter på utredningen.

IfAs berör tre områden i sitt remissvar. Det gäller kompletterande insatser, jämställdhet som mål i lagstiftningen, samt skillnaden mellan goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå.

IfA anser att det är viktigt att kompletterande insatser enligt SoL är lätt tillgängliga för assistansanvändare som behöver det. Det gäller främst personer som passerat 65-årsgränsen och därmed inte kan beviljas personlig assistans i högre omfattning. IfA anser i första hand att 65-årsgränsen ska tas bort, men så länge den kvarstår behöver det vara möjligt att komplettera den personliga assistansen med hemtjänst i assistansliknande form i enlighet med den enskildes självbestämmande.

Utredningen Hållbar socialtjänst föreslår att jämställdhet införs som mål i socialtjänstlagen. IfA anser att LSS även behöver stärkas upp med denna målsättning. Det är sedan tidigare observerat att män och kvinnor beviljas personlig assistans i olika utsträckning, och det är viktigt att arbeta för ett likvärdiga insatser för både kvinnor och män.

När det gäller ambitionsnivån för levnadsvillkoren föreslås ingen höjning i socialtjänstlagen eftersom det skulle kunna medföra högre kostnader vilket inte låg inom utredningens ram. Resonemang förs om skillnaden mellan goda levnadsvillkor (LSS) och skälig levnadsnivå (SoL). Här anser IfA att det inte får glömmas bort att det fanns starka skäl till skillnaden där LSS ska borga för möjligheten att uppnå goda levnadsvillkor för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Skillnaden är en tydlig markör för att personer som omfattas av LSS personkrets ska kunna uppnå jämlikhet och samma möjlighet som vilken medborgare som helst utifrån sina egna förutsättningar. Goda levnadsvillkor får inte försvagas genom att jämställas med skälig levnadsnivå eller skäliga levnadsförhållanden, vilket regeringen behöver komma ihåg i sin fortsatta utveckling av stödet till personer med funktionsnedsättningar.

Stärk gärna stödet enligt SoL men se till att LSS också utvecklas och stärks i samma takt.
Ta del av IfAs remissvar här.