En av Sveriges största frihetsreformer hotas

Det går inte att rätta fel genom ytterligare fel. IfA oroas av förhastade lagförslag som riskerar att döda en av Sveriges största frihetsreformer. IfA uppmanar beslutsfattare att stoppa propositionen 2021/22:206 i den del som drabbar den personliga assistansen för att i stället se till att tillstånd, beslut och utredningar rörande den personliga assistansen blir rättssäkra redan vid start.

Under det senaste åren har den personliga assistansen debatterats från många olika vinklar när det gäller rättssäkerheten för assistansanvändare, assistansanordnare och samhället. Det finns frågetecken kvar att räta ut och det pågår utredningar för att skapa framtida förutsättningar för en fungerande och rättssäker personlig assistans. Sker förändringar utan helhetsperspektiv riskerar vi en av Sveriges största frihetsreformer.

År 2018 fick riksdagen fatta beslut om att stoppa omprövningar av beslut om personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken på grund av en rättspraxis som i praktiken riskerade att döda den frihetsreform som LSS innebär för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

LSS och tillhörande rättigheter i Socialförsäkringsbalken är en försäkring för alla oss i Sverige. Det ger en person, som uppfyller lagens kriterier, rätt att leva som andra i händelse av att hen behöver använda sig av denna livförsäkring på grund av omfattande funktionsnedsättning. Det kan gälla dig, mig eller någon i vår omgivning.

Inom en snar framtid kommer propositionen 2021/22:206 att läggas fram till riksdagen där bland annat Försäkringskassan är tänkt att få en möjlighet att utkräva den summa de anser som felaktigt utbetald, utan möjlighet för motparten att avvakta med återbetalning fram till dess att beslutet vunnit laga kraft. Betänkandet riskerar att förändra verkligheten för många assistansanordnare, assistansanvändare, anhöriga och personliga assistenter på ett sätt som kan beskrivas likt den rättspraxis som ledde till omprövningsstoppet 2018. Det krävs samma åtgärder nu som då, stoppa beslutet fram till dess att helhetsperspektivet kvalitetssäkrats!

I en artikel i www.hejaolika den 17 maj kan vi läsa i artikeln ”Jättekravet underkändes – enskild vann över Försäkringskassan” att juristen Christian Källström menar att Försäkringskassans krav inte sällan har brister. Det behöver finnas möjlighet att överklaga innan en blir ekonomiskt ansvarig för något som kan vara felaktigt bedömt. Källström företrädde nyligen en assistansanvändare i tingsrätten och där domen gav assistansanvändaren rätt. I händelse att den enskilde behövt överklaga en dom ”hade då istället ålegat den enskilde att överklaga Försäkringskassan beslut, utan möjlighet till rättshjälp eller rättsskydd”, fortsätter Christian Källström. Den enskilde hade även behövt betala det Försäkringskassan beslutat före slutgiltig dom! IfA anser inte att det är rättssäkert för den enskilde och inte heller för en assistansverksamhet om den står som mottagare av assistansersättningen. Det är inte heller rättssäkert för vårt samhälle.

IfA, som arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete utifrån assistansanvändarnas perspektiv, har angripit frågan om återbetalningskrav genom att kräva en mer rättssäker behandling initialt. De assistansanordnare som ska få tillstånd att bedriva personlig assistans ska vara tillförlitliga och IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) ska få resurser att följa upp, via inspektioner och andra verktyg, att verksamheterna fortsätter att arbeta på det sätt de redovisat vid tillståndsprövningen.

IfA anser även att Försäkringskassan som behovsbedömare och beslutsfattande myndighet behöver fatta tillförlitliga beslut som personer med funktionsnedsättning kan förlita sig till över tid. En assistansberättigad vars funktionsnedsättning och livssituation inte förändras över tid ska inte behöva oroa sig för att hens beslut om personlig assistans ska bli indraget 5 år senare. Ett fattat beslut ska vara korrekt och giltigt.

Med korrekt hantering i start ökar möjligheten att stoppa kriminella aktörer från att utnyttja vår välfärd och de rättigheter som lagen om stöd och service ger till personer med stora funktionsnedsättningar.

Rätta inte fel med fel, gör om och gör rätt!

Lilly Key
Sophie Karlsson
Verksamhetsansvarig IfA
Ordförande IfA