Tillsammans skapar vi en bättre framtida krishantering

Julhälsning från Projekt Krisstöd

Vårt projekt startade den 1 januari 2021 och inleddes med en enkätundersökning där assistansanordnare, assistansanvändare och personliga assistenter fick svara på frågor kring den egna erfarenheten av det första pandemiåret. Svaren låg till grund för vårt fortsatta arbete i projektet samt att vi delade med oss av informationen till Socialstyrelsen som därmed fick underlag för att i sin slutrapport även ha med information från den personliga assistansen när det gällde erfarenheter från pandemin.

Vi hade även informationsmöten under våren kring enkätsvaren samt att vi förberedde för höstens fortsatta arbete där vi genomförde ett antal workshops med deltagande individer och organisationer. Vi har även haft referensgruppsmöten med de myndigheter, arbets- och arbetsgivarorganisationer samt funktionsrättsorganisationer som deltar i projektet.

Vi arbetar nu med de verktyg och stödprodukter som vi hoppas kunna ta fram inom projektet:

  • Det handlar om EPiK (egeninitierad personlig behovsanalys i händelse av kris), ett verktyg för enskilda personer att använda för att inventera behov, hitta sätt att säkra dessa i händelse av kris och i dagsläget skapa någon form av digital krislåda med verktyg för att ge stöd i detta arbete.
  • Sedan ska vi även ta fram en Krisguide som vi vill ska vara praktisk och inspirerande för assistansanordnare. Guiden ska underlätta arbetet i händelse av kris.
  • Vi har därutöver ett digitalt utbildningspaket som vi kallar Handlingskraft. Det kommer bestå av ett antal kortare (ca 10 minuter) utbildningskapitel som kommer finnas på IfAs hemsida efter projektet för att ge information om kris, reaktioner vid kris, krisplaner mm.
  • guidande frågor för enskilda och verksamheter att diskutera enskilt eller i grupp.

Planen för år 2 är att fortsätta samarbetet med assistansanvändare, assistansanordnare och referensgruppsdeltagarna på lite olika sätt. Det kommer troligen bestå av digitala träffar, frågeformulär och enskilda samtal. Vi har för avsikt att låta assistansanordnare testa en Risk- och krismatris, som projektet har tagit fram, för att få feedback för vidare utveckling.

En del av projektarbetet består i påverkansarbete gentemot beslutande myndigheter då vi upptäckt vissa brister i krishanteringen på området privat anordnad personlig assistans. Vi vill göra vissa medskick för att åstadkomma förändring och förbättring. En del av det påverkansarbetet, men även i syfte att sprida kunskap om och kring projektet, sker genom att vi ska hålla ett seminarium under Almedalsveckan 2022.

Under hösten år två är tanken att vi ska genomföra IRL-utbildningar kring kris. Med den ökade spridningen av Corona i dagsläget får vi se om det går att genomföra fysiska träffar och i annat fall är vi beredda på digitala träffar.

Slutligen vill vi skicka ett stort, stort Tack!

Tack till alla er som bidragit med enkätsvar, deltagit på workshops, ringt/mejlat till oss. Tillsammans är ni med och skapar en bättre framtida krishantering. Ni är guld värda och vi ser fram emot att sätta igång med år 2 i januari 2022!

Vill du komma i kontakt med oss?

krisstod@intressegruppen.info

Vi har även en Facebookgrupp som du gärna får bli medlem i ->Arvsfondsprojektet Krisstöd

Under Krisstödsveckan v.41 sände projektet från IfAs Facebook där vi berättar om projektet, enkäterna mm. Klicka här så kommer du till filmen