Arbetsdomstolen: Personliga assistenters anställningsform strider inte mot lag

Arbetsdomstolen har idag meddelat domen som hela den personliga assistansen väntat på, den om anställningsformen "så länge uppdraget varar". Domstolen har avgjort att anställningsformen inte strider mot lag och således är giltig. 

Av den sammanfattande bedömningen framgår bl a följande: Arbetsdomstolen har funnit att den aktuella kollektivavtalsregleringen inte innebär en sådan otillbörlig urholkning av arbetstagarnas lagstadgade rättigheter, som kan föranleda att avtalet i berörda delar ska anses ogiltigt.


Arbetsdomstolen har även funnit att kollektivavtalsregleringen inte heller
står i strid med de tvingande bestämmelserna i 4 och 7 §§ anställningsskyddslagen, eller bestämmelserna i visstidsdirektivet.

Mer information om detta kommer till IfAs medlemmar och IfA-supporter i Nyhetsbrevet. 

Du kan ta del av hela domen på Arbetsdomstolens sida här.