Instagram

Personlig assistans för barn

Barnets personliga assistans

Personlig assistans till barn har, på samma sätt som då den assistansberättigade är vuxen, i huvudsak till syfte att kompensera barnets funktionsnedsättning i livets olika situationer. Det innebär att den personliga assistansen ska ge barnet möjlighet att leva som andra barn i jämförbar ålder. Barn beviljas personlig assistans för behov som anses gå utöver det så kallade föräldraansvaret vad gäller omvårdnaden till barn i motsvarande ålder. Den personliga assistentens huvudsakliga uppgift är att utgöra en kompensation av barnets funktionsnedsättning, och arbetsuppgifterna ska så långt det går stå i relation till barnets ålder och utveckling. Det innebär att den personliga assistentens arbetsuppgifter kommer att förändras i takt med att barnet blir äldre. Barnets behov av inflytande och integritet i assistansen bör öka naturligt med stigande ålder och mognad.

Viktiga utgångspunkter angående IfAs syn på personlig assistans för barn är:

Det är barnet som är den assistansberättigade - det är barnets personliga assistans.

Alla barn har rätt till delaktighet! Den personliga assistansen är barnets möjlighet till att vara delaktig i samhället, liksom i det liv och den gemenskap som tillkommer barnet.

Alla barn har rätt att utvecklas! Med stöd av personlig assistans, som en kompensation av funktionsnedsättningen, ökar det assistansberättigade barnets möjlighet till utveckling.

Beställ gärna IfAs bok om personlig assistans för barn "Jag vill! Jag kan!"

 

Så funkar barns rätt till personlig assistans

Läs gärna artikeln i tidningen Föräldrakrafts nummer 4/15; "Så funkar barns rätt till personlig assistans"  skriven av IfAs medarbetare Karin Boskovic, klicka här.

IfA har en mycket hög kompetens att erbjuda när det gäller personlig assistans till barn. IfA har utvecklat en metod, Ansvarsfördelningsverktyget, för att stärka barnets självbestämmande och inflytande över den personliga assistansen. 

Kontakta IfA om du vill veta mer!

 

 

10 tips från IfA om assistans för barn

1. För att barn ska få rätt till och kvalitet i sin personliga assistans behöver alla arbeta med ett barnperspektiv i fokus.

2. Handläggare och assistansanordnare bör föra en diskussion med barnets föräldrar om hur barnet kan göras delaktig på sitt sätt utifrån sin förmåga.

3. Du som förälder företräder ditt barn. Det är du som bedömer och ger samtycke till när och på vilket sätt ditt barn ska vara delaktig.

4.  Ju äldre barnet är desto större är rätten att på egen hand fatta beslut om assistansen. Både om vilka insatser man vill ha, när och utformningen. Vid 15 år kan barnet på eget initiativ ansöka om insatser enligt LSS.

5. Barn behöver informeras om sina rättigheter. Informationen ska anpassas så att små barn och barn med kognitiva svårigheter får större möjlighet att ta del av informationen.

6. Tydlighet i rollerna gynnar barnets utveckling och relationen mellan barn och föräldrar, samt med eventuella syskon. Ett tips till föräldrar är att re­flektera över vad barn i jämförbar ålder utan funktionsnedsättning kan göra och ta ansvar för på egen hand. Detta ska kunna kompenseras med assistentens stöd. På så sätt kan föräldrarna få avlastning i det som går utöver det ansvar som man normalt har för barnet med hän­syn till barnets ålder. Ta hjälp av ditt barns assistansanordnare!

7. Den personliga assistansen kan behöva kompletteras med andra insatser för att skapa en fungerande situation för barnet och dess familj.

8. Föräldrar behöver erbjudas stöd i sin roll som förälder till ett assistansberättigat barn.

9. Personliga assistenter behöver utbildning och stöd i sin yrkesroll. Detta ansvar ligger på assistansanordnaren.

10. Som assistansanordnare till ett barn har du krav på dig. Hur du ska uppnå dessa krav har du uppvisat i din tillståndsansökan till IVO. Det är viktigt att detta inte bara blir en pappersprodukt utan används i praktiken.

Beställ IfAs bok "Jag vill! Jag kan!" som handlar om personlig assistans för barn

Maila IfAs kansli info@intressegruppen.info. Boken kostar 125 kr/st.

Utbildningsfilm

Alla andra får ju! så heter IfAs utbildningsmaterial som ni kan köpa via IfAs kansli (125 kr/st + frakt), beställ här