Viktiga förändringar för den personliga assistansen

IfA har tillskrivit Socialminister Lena Hallengren om viktiga förändringar som behövs för den personliga assistansen

När ett nytt år nalkas tycker vi att det är dags att börja se över vilka förändringar som bör åstadkommas nästa år.

IfA har tillsänt Socialminister Lena Hallengren följande punktlista på viktiga förändringar som behövs för den personliga assistansen. 

 • Statligt huvudmannaskap är en viktig förutsättning för den personliga assistansen
 • Behovsbedömningarna                      
  • Grundläggande behov måste bedömas i sin helhet
  • Andra personliga behov måste kunna bedömas mer i sin helhet – assistansberättigade ska ha rätt att välja hur den personliga assistansen ska användas, t ex bestämma att temporärt avstå från den personliga assistentens närvaro så att den personliga assistenten kan utföra ett ärende för den assistansberättigade, t ex köpa mat i en närbutik. 
  • Väntetid – ersättningen borde höjas och det borde införas en maxtid för hur långa väntetider som får beviljas, t ex maximalt 6 timmar per dygnsvila, resten ska beviljas aktiv tid för dygnsvilan.
 • Sjukhusvistelse
  • Alla assistansberättigade ska ha rätt att behålla den personliga assistansen och ersättningen för den upp till 6 månaders sjukhusvistelse. Detta är ett gammalt krav från IfA, som också har fått stöd från Försäkringskassan.
 • Assistansersättningens nivå
  • Nivån på assistansersättningen måste höjas så att assistansberättigade kan täcka kostnaderna och uppnå bra kvalitet på den personliga assistansen.
 • Föräldraansvar
  • Barn måste kunna beviljas personlig assistans för hela sitt assistansbehov utan avdrag med hänvisning till föräldraansvar.
 • Sjuklönekostnader
  • Om sjuklönekostnader ska ingå i assistansersättningen måste denna sättas till en nivå som täcker kostnaderna, dvs högre nivå än vad som hittills föreslagits i utredningar.
 • Kommunens basansvar
  • Det behövs ett förtydligande om att kommunen har ett basansvar för den personliga assistansen om t ex assistansanvändaren vill att kommunen ska gå in med vikarie. Det vore bra med en föreskrift från Socialstyrelsen om detta.
 • God man
  • Möjliggöra för assistansanordnare att kontakta överförmyndaren om godemän som inte sköter sitt uppdrag.
 • Omprövning av assistansersättningen
  • För personer med omfattande funktionsnedsättningar som inte kan förutses bli mindre omfattande måste en längre omprövningsfri period kunna tillämpas.

Nyhetsarkiv