Sminkning är inte ett grundläggande behov

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande kommit fram till att sminkning inte är ett grundläggande behov.

Hösta förvaltninsgdomstolen (HFD) har den 2 december 2019 i mål nr 1959-19 beslutat att sminkning inte är en del av det grundläggande behovet personlig hygien enligt 9 a § LSS. 

HFD har resonerat enligt följande:

"Vilken närmare innebörd begreppet personlig hygien har enligt 9 a § första stycket LSS har inte behandlats eller närmare kommenterats i förarbetena. Begreppet har således inte givits något specifikt innehåll i detta sammanhang.

Den normalspråkliga innebörden av begreppet hygien är att det avser åtgärder för avlägsnande av smuts och ohälsosamma ämnen från människans omgivning eller från människan själv (se t.ex. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien).

Det finns inget uttalande i förarbetena som talar för att med begreppet personlig hygien har avsetts något annat än vad som utgör den normalspråkliga innebörden av begreppet, dvs. att hålla människokroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen.

Tvärtom talar vissa formuleringar i förarbetena för att det är just denna normalspråkliga innebörd av uttrycket som har avsetts. Således talas om behov av att ”klara sin hygien” (se t.ex. prop. 1992/93:159 s. 64 och bet. 1995/96:SoU15 s. 11) och att ”sköta sin hygien” (se t.ex. a. prop. s. 176). Att inte kunna sminka sig kan inte sägas innebära att man inte klarar eller kan sköta sin hygien.

Behov av hjälp med sminkning kan mot denna bakgrund inte anses innefattas i det grundläggande behovet personlig hygien."

HFD anser således att sminkning inte är ett grundläggande behov eftersom det inte kan anses vara en del av den personliga hygienen, för att personlig hygien handlar om att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen, enligt resonemanget. 

 

Här kan du ta del av hela domen

 

 

 

Nyhetsarkiv