Regeringen inte tydlig med att grundläggande behov ska ses i sin helhet

I en interpellationsdebatt lyfter Pia Steensland (KD) till Lena Hallengren (S), att det av lagändringen om grundläggande behov måste framgå att behoven ska ses i sin helhet.

I en interpellationsdebatt den 26 mars 2019 tar Pia Steensland (KD), Socialutskottet, upp att de grundläggande behoven måste bedömas i sin helhet vid behovsbedömningen av rätt till personlig assistans. Lena Hallengren (S), Regeringen, håller fast vid den föreslagna ändringen. 

IfA har i ett remissyttrande angående den föreslagna lagändringen tryckt på att det behövs ett förtydligande om att de grundläggande behoven måste bedömas i sin helhet och anser därför att det är mycket bra att detta lyfts med regeringen.

Av IfAs remissyttrande framgår bl a följande. 

"Det är helt orimligt att dela upp behoven i små delar där endast vissa delar bedöms som tillräckligt privata och integritetskänsliga. I praktiken blir de grundläggande behoven inte genomförbara och detta handlar om de allra viktigaste praktiska delarna i en människas liv, för överlevnad och livskvalitet, och det är därför mycket viktigt att hela momenten räknas som grundläggande behov.

Av regeringens promemoria framgår bl a ”Förslaget är endast ett förtydligande och innebär inte någon ändring i fråga om vilka hjälpåtgärder som kan ge rätt till personlig assistans i samband med sondmatning.”

Denna formulering är mycket olämplig eftersom regeringen genom detta ger sitt stöd till att endast små delar av de grundläggande behoven ska bedömas som grundläggande."

Lena Hallengrens svar under interpellationsdebatten är mycket oroande, eftersom det inte uttrycker ett tydligt stöd för att behoven ska ses i sin helhet. Om detta inte ändras kommer vi fortsatt att se stora problem med rättstillämpningen och personer i behov av assistans kommer inte att beviljas den personliga assistans som behövs. Det är väldigt illa.

 

Ta del av hela debatten här

Nyhetsarkiv