Inte några genomförbara förslag! - IfA kommenterar LSS-utredningen

Remisstiden för den omtalade LSS-utredningen har löpt ut och IfA har i likhet med fler organisationer inom funktionshinderrörelsen inlämnat remissvar. IfA är starkt kritisk till hela utredningen, som har haft ett tydligt fokus på att minska ner den personliga assistansen och förslagen präglas av försämringar för den personliga assistansen. LSS-utredningens förslag skulle tillintetgöra den personliga assistansen.

I samband med att utredningen skickades ut på remiss togs de mest katastrofala förslagen bort, dvs förslag om att barn eller personer i behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper inte skulle kunna beviljas personlig assistans eller att andra personliga behov i hemmet skulle schabloniseras till endast 15 timmar per vecka. Kvar finns en rad spretiga, inte tillräckligt utredda och osammanhängande förslag, som inte är genomförbara.  

Istället ser IfA behov av förändring på en del områden som dock inte utredningen omfattat. Det gäller åtgärder för att stärka upp rätten till den personliga assistansen för de som har behov av den, att förbättra behovsbedömningen, göra den mindre detaljerad och med fokus på den enskildes självbestämmande och valfrihet. Både de grundläggande behoven och de andra personliga behoven ska bedömas i sin helhet. IfA vill inte heller se några åldersbegränsningar när det gäller den personliga assistansen och tycker att 65-årsgränsen ska tas bort.  

När det gäller ekonomin för den personliga assistansen så behöver den ekonomiska ersättningen stå i proportion till de kostnader som den personliga assistansen föranleder. De förslag som finns i utredningen angående schablonersättningen är inte bra och skulle innebära stora negativa konsekvenser för många assistansanvändare. De senaste årens för låga ökning har lett till försämrad kvalitet inom den personliga assistansen. IfA ser positivt på höjningen av schablonersättningen för 2021 och hoppas på en fortsatt utveckling i den riktningen.  

Totalt sett behövs en rad förändringar inom den personliga assistansen för att den ska kunna leva upp till människors rätt och möjlighet att leva ett liv med goda levnadsvillkor med full delaktighet och jämlikhet, som är lagens syfte. LSS-utredningens förslag är emellertid inte lösningen. 

Ta del av IfAs remissvar här.

Nyhetsarkiv