Info från Försäkringskassan - 1 juli blir samtliga hjälpmoment när det gäller andning och sondmatning assistansgrundande

Informationen riktar sig till dig som har kontakt med personer med funktionsnedsättning och beskriver de huvudsakliga delarna i lagförslaget som innebär att det från 1 juli 2020 görs en ändring i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som innebär att alla delar av hjälpen med andning och sondmatning kan ge rätt till assistans.

  • Lagändringen är en fortsättning/utveckling av förändringarna som infördes 1 november 2019 då hjälp med andning infördes som ett grundläggande behov. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2020.
  • Ändringarna gäller också från 1 juli 2020, därmed kan ersättning inte beviljas innan för dessa behov eller med dessa undantag.

 

Andning som grundläggande behov

För att andning ska bedömas vara ett grundläggande behov ska det ska finnas en nedsättning av någon av andningsfunktionerna och det ska finnas en risk för den enskildes hälsa, ytterst den enskildes liv, om hjälpinsatserna inte ges. En förutsättning är också att hjälpen ges som egenvård. Åtgärder som mer allmänt syftar till att underlätta andning bedöms inte som ett grundläggande behov.

 

Behovet av egenvårdsbedömning finns kvar

Assistansersättning kan inte ges för sjukvårdsinsatser, lagändringen innebär ingen förändring av det. Att sköta medicinteknisk utrustning, till exempel ventilatorer, tracheostomier, andra typer av teknologi avsedd att underlätta andning, bedömer vi i grunden vara en sjukvårdsinsats. Detsamma gäller ordinerad andningsgymnastik. En förutsättning för att dessa moment ska kunna ingå när vi beräknar tiden för assistansbehovet är att det finns en bedömning från vården att detta kan utföras som egenvård.

 

Till ansökan som innefattar behov av hjälp med andning kommer vi att efterfråga egenvårdsbedömning. På blankett FK 7805 – utlåtande om assistansersättning och under punkt 8 finns utrymme för hälso- och sjukvården att dokumentera bedömningen.

 

Assistansgrundande insatser för hjälp med andning och sondmatning inom ramen för grundläggande behov

Kravet på att hjälpen ska vara av privat och integritetsnära karaktär när det gäller de grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning tas bort.

Föräldraansvar

Barns hjälpbehov gällande andning och sondmatning som grundläggande behov är assistansgrundande även om det skulle rymmas inom det normala föräldraansvaret. Något avdrag för föräldraansvar kommer därför inte att göras i vår bedömning.

 

Tid i barnomsorg eller skola

För andning eller sondmatning som grundläggande behov kan assistansersättning beviljas för tid i barnomsorg eller skola utan att det finns särskilda skäl. Vi kommer att pröva i vilken omfattning hjälpen är grund för assistans i varje enskilt fall.

 

När det gäller daglig verksamhet kvarstår kravet på att det ska finnas särskilda skäl för att assistans ska kunna beviljas.

 

Andra personliga behov vid andning och sondmatning

Den som har behov av personlig assistans för de grundläggande behoven andning och sondmatning har även rätt till insats för alla åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges eller alla åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbetet i samband med sondmatning.Dessa kommer att bedömas som andra personliga behov.

 

Exempel på detta kan vara skötsel av hjälpmedel, som att göra rent sondsprutan.

 

När börjar det gälla?

Lagändringen träder ikraft den 1 juli 2020 vilket innebär att det inte är möjligt att få någon retroaktiv ersättning och att de äldre bestämmelserna gäller för tid före den 1 juli. Ändringarna som görs nu gäller enbart andning och sondmatning. Övriga grundläggande förutsättningar för att få assistansersättning gäller fortfarande.

 

Mera information

På vår webbplats kommer vi löpande uppdatera informationen kring lagändringen

https://forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/hjalpmoment-andning-sondmatning

Nyhetsarkiv