IfAs remissvar PM Vissa förslag om personlig assistans

Dnr S2017/06849/FST

Den personliga assistansen kom till för att personer med omfattande funktionsnedsättningar hade behov av en sammanhållen insats för att ha möjlighet att leva som andra medborgare. Detta behov finns fortfarande. Däremot har vi under ett antal år fått erfara hur den personliga assistansen allt mer fragmentiseras och därmed gör det allt svårare för personer i behov av personlig assistans att kunna tillgodose sina behov och leva ett liv som andra, se t ex Socialstyrelsens rapport om Konsekvenser av domar om det femte grundläggande behovet, som bekräftar att det bristfälliga stödet som ersätter den personliga assistansen får konsekvenser för möjligheten till delaktighet och självbestämmande.

Detta måste stoppas och vända. Den personliga assistansen måste byggas upp igen och utformas till att motsvara de behov som finns. Insatsen måste anpassas efter behoven. Intentionerna med LSS måste återställas.

IfA är positiv till lagförslagen och vill uppmärksamma följande.

Läs hela remissvaret här.

Nyhetsarkiv