IfA är kritisk till Försäkringskassans rättsliga ställningstagande kring sondmat

IfA ställer sig kritisk till Försäkringskassans ställningstagande och ifrågasätter starkt myndighetens agerande. Det är viktigt att de grundläggande behoven bedöms i sin helhet och inte delas upp i sådana små beståndsdelar att det till slut inte kvarstår någon möjlighet att uppnå tillräckligt antal timmar för att kunna beviljas assistansersättning.

IfA kritisk till Försäkringskassans rättsliga ställningstagande om sondmatning

Försäkringskassan har i ett rättsligt ställningstagande tagit ställning till hur man anser att sondmatning ska bedömas när det gäller grundläggande behov. Det rättsliga ställningstagandet är föranlett av den dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, som kom den 13 april 2018, mål nr 682-17. Av ställningstagandet framgår att Försäkringskassan anser att endast vissa delar av sondmatningen ska räknas som grundläggande behov. Det framgår att Försäkringskassan anser att på- och urkoppling samt justering av slangar vanligen är så privat och integritetskänslig som krävs för att det ska bedömas som grundläggande behov. Själva matningen, dvs näringstillförseln, är enligt Försäkringskassan typiskt sett inte tillräckligt privat och integritetskänslig.

Av domen från HFD framgår dock att ”enligt Högsta förvaltningsdomstolen bör själva näringstillförseln – från påkoppling av sondslang till urkoppling av denna – innefattas i begreppet måltid, medan förberedelser och efterarbete, t.ex. rengöring av sondsprutan, faller utanför. Det sagda innebär att begreppet måltid såvitt avser sondmatning får anses omfatta samtliga moment av näringstillförseln.”

Det torde således stå tydligt att även själva näringstillförseln ska inräknas i det grundläggande behovet. Försäkringskassan väljer trots detta att göra en ytterst restriktiv tolkning av vad som ska innefattas i det grundläggande behovet, så restriktiv att det framstår som att Försäkringskassan gör denna tolkning av ren ovilja att arbeta för lagens intentioner.

IfA ställer sig kritisk till Försäkringskassans ställningstagande och ifrågasätter starkt myndighetens agerande. Det är viktigt att de grundläggande behoven bedöms i sin helhet och inte delas upp i sådana små beståndsdelar att det till slut inte kvarstår någon möjlighet att uppnå tillräckligt antal timmar för att kunna beviljas assistansersättning. Det är viktigt för oss assistansberättigade att bedömningen av våra behov sker på ett så rimligt sätt att vi kan beviljas de insatser vi behöver för att kunna leva ett bra liv. IfA arbetar för att grundläggande behov ska bedömas i sin helhet och inte fragmentiseras. Detta är vi också tydliga med i vårt Valmanifest.

Det är nödvändigt att lagens målsättning om full delaktighet och jämlikhet är vägledande för myndighetens agerande.

Nyhetsarkiv