Försäkringskassan informerar

"Anmäl förändringar till oss"

Anmäl förändringar till oss

2019-07-02

Personer som är beviljade assistansersättning är ansvariga för att anmäla till oss om något ändras i deras situation som kan påverka personens rätt till eller storlek på assistansersättning. Samma skyldighet gäller för er assistansanordnare som får ersättningen utbetald till er.

Förändringar kan bland annat gälla om personen

  • flyttar till en annan bostad
  • behöver mer eller mindre assistans
  • får något annat stöd från till exempel kommunen eller landstinget
  • flyttar till en gruppbostad
  • vårdas på sjukhus
  • behöver nya hjälpmedel
  • reser utomlands och det påverkar hur personens assistenter arbetar   

Förändringen kan också handla om att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att personen behöver sjukvårdande insatser.

Anmäl inom 14 dagar
Anmäl förändringen till oss så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att ni har fått reda på förändringen.

Återbetalningsskyldig
Om felaktig eller för hög assistansersättning betalats ut genom att ni lämnat oriktiga uppgifter, eller låtit bli att lämna uppgifter, kan ni bli skyldig att betala tillbaka ersättning ni tagit emot. Detsamma gäller om assistansersättning i annat fall har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp och ni har insett eller skäligen borde ha insett det.

Nyhetsarkiv