Därför ska du välja en IfA-godkänd anordnare!

För att bli IfA-godkänd måste assistansverksamheten uppfylla vissa krav som IfA uppställer. Kraven har sin grund i lagstiftningen för den personliga assistansen. Här kan du ta del av de krav som IfA uppställer för att en assistansanordnare ska bli IfA-godkänd.

Utgångspunkten är att assistansverksamheten har tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans.

Nedanstående villkor skall gälla under förutsättning att den assistansberättigade tar hänsyn till de avtal och lagar som styr verksamheten samt det budgetutrymme som gäller för den assistansberättigade.

 

Den assistansberättigades ställning i verksamheten:

 1. Det ska finnas ett avtal mellan den assistansberättigade och assistansanordnaren som klart och tydligt klarlägger rättighets- och ansvarsfördelning dem emellan.
 2. Den assistansberättigade bestämmer hur och var den personliga assistansen ska utföras.
 3. Den assistansberättigade ska ha rätt att åta sig arbetsledningsuppgifter i sin egen assistans. I de fall den assistansberättigade eller den assistansberättigades företrädare inte vill eller kan åta sig arbetsledningsuppgifter skall det klart framgå vem som har ansvaret. Arbetsledarens uppdrag är då att i nära samråd med den assistansberättigade eller den assistansberättigades företrädare utforma den assistansberättigades assistans enligt intentionerna i LSS angående självbestämmande, valfrihet och personlig integritet.
 4. Den assistansberättigade ska ha rätt att bestämma vilka assistenter som ska tillgodose den assistansberättigades assistansbehov samt ha ett avgörande inflytande över schemaläggning och arbetsinnehåll. Arbetsgivaren kan inte motsätta sig den assistansberättigades önskemål utan saklig motivering. Den assistansberättigade ska inte begränsas till att välja bland assistenter som redan finns anställda i verksamheten utan ska kunna välja att rekrytera helt fritt.
 5. Anordnaren ska följa uppdragsgivarens önskemål om kostnadsfördelning i budget, bland annat omfattning av assistansomkostnader, under förutsättning att beviljad ersättning inte överskrids.
 6. Det ska i avtal/stadgar regleras vad som gäller vid utträde ur verksamheten. Om den assistansberättigade vill säga upp avtalet med anordnaren får uppsägningstiden vara högst 3 månader. Avtalet får ej innehålla någon form av bindningstid.
 7. Den assistansberättigade ska ha rätt att avsäga sig att få assistansen utförd av en viss personlig assistent om samarbetet inte fungerar och/eller säkerheten i assistansen inte kan garanteras, under förutsättning att den assistansberättigade tar hänsyn till de avtal och regler som finns kring detta.

 

Den personliga assistansens kvalitet

 1. Den personliga assistansen ska ha god kvalitet. Den assistansberättigade ska ha ett avgörande inflytande över vad som är god kvalitet för den egna personliga assistansen.
 2. Anordnaren ansvarar för att den person som åtar sig arbetsledningsuppgifter har nödvändig kunskap eller erbjuds den utbildning som behövs för uppdraget.
 3. Det ska finnas skriftlig information över vilket stöd och vilken service assistansanordnaren erbjuder den assistansberättigade.
 4. Den assistansberättigade ska ha möjlighet att välja var han eller hon vill köpa utbildning kring den personliga assistansen, såväl arbetsledarutbildning som utbildning till sina assistenter.
 5. Det ska finnas särskilda rutiner som syftar till att trygga den assistansberättigades integritet både externt och internt i verksamheten.

 

Ekonomi för den personliga assistansen

 1. Det ska finnas klara regler för hur den assistansberättigade får sina assistansomkostnader täckta och vilka redovisningsrutiner som gäller för dessa medel.
 2. Anordnaren ska på begäran av den assistansberättigade vara denne behjälplig att upprätta en budget över assistansersättningen. Budgeten ska följas upp minst vid varje beviljandeperiods slut. Om den assistansberättigade behöver ansöka om förhöjd ersättning ska anordnaren hjälpa till med det om den assistansberättigade så önskar.
 3. Den assistansberättigade skall varje månad på begäran kunna erhålla redovisning över förbrukade respektive kvarstående timmar och medel. Om kvarstående medel kommer att påverkas av eventuell beskattning ska detta framgå av redovisningen.
 4. Anordnaren ska även i övrigt ha välordnad ekonomi för verksamheten.

 

Arbetsgivaransvar

 1. Anordnaren ska fullt ut fullgöra de åtaganden som arbetsgivaransvaret innebär för de personliga assistenterna.
 2. Anordnaren skall vara ansluten till en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal för personliga assistenter med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal).
 3. Anordnaren skall följa kollektivavtal och verka för en god arbetsmiljö.


Vilka är de IfA-godkända verksamheterna? Kolla här!

Nyhetsarkiv