Instagram

Ansvarsfördelningsverktyget

Ansvarsfördelningsverktyget

Grundläggande i LSS är den enskildes rätt till självbestämmande och delaktighet

Rätten till självbestämmande, delaktighet, medbestämmande och inflytande ska alltid vara grundläggande i utformningen av den personliga assistansen.

Frågan är om detta är en självklarhet för alla assistansanvändare?  Har alla assistansanvändare möjlighet till självbestämmande och beslutsfattande utifrån sin förmåga och vilja?

Ansvarsfördelningsverktyget är verktyget, som togs fram av IfA utifrån de krav som i samband att barnperspektivet infördes i LSS kom att ställas på assistansanordnare. Verktyget har sedan vidareutvecklats och kan nu erbjudas som ett stöd i assistansuppdrag där användaren är vuxen med kognitiv eller kommunikativ funktionsnedsättning.

En del av den enskildas genomförandeplan

Ansvarsfördelningsverktyget används som en del av den assistansberättigades genomförandeplan då behov av stöd finns i styrningen av sin assistans.  Ansvarsfördelningsverktyget tydliggör den assistansberättigades vilja, önskemål och behov i olika situationer. Verktyget tydliggör den personliga assistentens och eventuella företrädares roller i den enskildas assistans.

AFV för barn

I samband med att man införde ett barnperspektiv i LSS kom det att ställas krav på den verksamhet som anordnar personlig assistans för minderåriga. Krav som ställs är att assistansanordnaren ska föra samtal med barn om barnets personliga assistans, assistansen ska utformas så att barnets utveckling och frigörelse främjas. Assistansanordnare för barn ska dessutom arbeta så att anhöriga till barnet som arbetar som assistenter ska få det stöd, som behövs för att barnet ska kunna få maximal möjlighet att utvecklas genom att använda sig av sin personliga assistans som en kompensation av funktionsnedsättningen.

Ansvarsfördelningsverktyget för barn är verktyget som hjälper assistansanordnaren att möta upp kraven och att uppnå kvalitet i barnets personliga assistans.

Titta på filmen som togs fram under projekttiden för Lyssna!, klicka här.

AFV för vuxna

För att personer som har behov av personlig assistans för kommunikativ och kognitiv kompensation ska få möjlighet till självbestämmande och delaktighet utifrån sin egen förmåga, är det viktigt att det finns en tydlighet gällande hur stödet ska se ut och när det ska ges, så att stödet anpassas till den enskilda personens förmåga.

Det är viktigt att beakta att delaktighet och självbestämmande kan se olika ut. För en person kan det handla om att på egen hand fatta alla beslut i livet och att sedan ta ansvar för konsekvenser som uppstår till följd av de val man gör. Genom att använda Ansvarsfördelningsverktyget som en del av genomförandeplanen tydliggörs personens vilja, önskemål och behov av assistans i den enskilda situationen. From 25 maj 2018 finns endast AFV som pdf (ej webb). Frågorna är gratis för IfAs medlemmar och AR-anordnare att använda, kontakta IfAs kansli.


Ansvarsfördelningsverktyget finns även att tillgå med lagringsmöjligheter i det administrativa systemet AiAi, om ni skulle anse det vara ett bättre alternativ.

Kontakta i sådana fall Kaustik för mer information om deras tjänster.

 

Arbeta med Ansvarsfördelningsverktyget som en del i ert systematiska kvalitetsarbete!

Ansvarsfördelningsverktyget används som en del av genomförandeplanen och kan utmynna i en arbetsbeskrivning till den assistansberättigades personliga assistenter. Verktyget används därmed kontinuerligt för att skapa kvalitet i den personliga assistansen.

 

Bildstöd

Ansvarsfördelningsverktyget har även kompletterats med lättläst version och bildstöd, som stöd för den assistansberättigade i samtal med anordnaren om assistansen. Bildstödet har tagits fram för att användas med intervjumetodiken Samtalsmatta och finns både som ett komplement till verktyget för både barn och vuxna.

Bildstödet är framtaget i samarbete med DART, Kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg och är gratis för nedladdning. Bildstöd Vuxna

Utbildning/handledning

IfA kan erbjuda uppdragsutbildningar och handledning för verksamheter som vill komma igång med metoden Ansvarsfördelningsverktyget. Utbildningarna kan anpassas både utifrån barn och vuxenperspektiv.

 

 

 

 

 
 

 

 

Frågorna till Ansvarsfördelningsverktyget finns tillgängligt för IfAs medlemmar och AR-anordnare. Kontakta IfAs kansli.

 

 

Ökat självbestämmande

Hur då?

Läs artikeln där Krister berättar om

ansvarsfördelningsverktygets vinster