Instagram

Socialstyrelsen ska utreda personlig assistans

Socialstyrelsen ska utreda personlig assistans

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera insatsen personlig assistans som beviljats av kommunerna.

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen ett tilläggsuppdrag till det tidigare uppdraget om vissa LSS-insatser. Tillägget gäller personlig assistans som beslutats om av kommunerna.

I kartläggningen ska Socialstyrelsen bl a inhämta information om insatsens utformning (likheter och olikheter mellan kommuner), kommuners riktlinjer för insatsen och riktlinjers avgränsningar om sådana finns. Socialstyrelsen ska även redogöra för hur riktlinjerna och eventuella avgränsningar skiljer sig åt mellan kommunerna. Det kan exempelvis avse i vilken utsträckning den enskilde kan välja sin assistent och den enskildes inflytande över när och hur assistansen ska utföras.

Socialstyrelsen ska också redogöra för:

- i vilken utsträckning personer beviljas personlig assistans och i vilken omfattning personer får ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans,

- i vilken omfattning personlig assistans utförs av externa utförare uppdelat på olika utförare (privata företag och kooperativ) eller av assistans som den enskilde själv anordnar,

- hur antalet timmar i stort fördelar sig mellan grundläggande behov och andra personliga behov,

- hur antalet beviljade assistanstimmar från kommunerna skiljer sig från antlet indragna timmar från Försäkringskassan för de personer som har fått sin assistansersättning indragen, samt i den mån det är möjligt att få fram, orsaker till eventuella skillnader (utförs i samråd med ISF),

- i vilken utsträckning beslut om antal timmar till assistans enligt LSS överklagas (i den mån det är möjligt uppdelat på dem som innan beslutet fått sin assistansersättning indragen och övriga), och

- anmälningar enligt lex Sarah och annan tillsyn som rör personlig assistans enligt LSS och personlig assistans som köps för assistansersättningen.

Socialstyrelsen ska även göra jämförelser med den personliga assistans som utförs av kommunerna genom assistansersättning i den utsträckning det är möjligt.

Uppdraget ska redovisas den 1 september 2015.