Instagram

Lönesamtal, medarbetarsamtal och kompetensutveckling

Lönesamtal, medarbetarsamtal och kompetensutveckling

Avtalsförhandlingar för år 2017 ha påbörjats och inom kort ska lönesamtal hållas med de personliga assistenterna och den administrativa personalen. Men hur har det sett ut i förberedelserna. Har medarbetarsamtal genomförts och har de anställda fortbildat sig enligt överenskommelse?

Förberedelser

För att kunna jobba kvalitativt med lönesättning måste man förbereda sig långt i förväg. Det hela börjar vid introduktionen när personen anställs. Det ska då göras klart vilka förväntningar man har på det arbete som ska utföras och vilka eventuella utbildningar som du som arbetsledare förväntar att den anställde ska genomföra under året som kommer.

Vid uppföljningssamtal efter några månader stämmer ni av tillsammans och gör de korrigeringar som kanske behövs. Därefter jobbas det på och följs upp minst en gång årligen vid ett medarbetarsamtal/utvecklingssamtal.

Målsättningar med utvecklingssamtal

Huvudsyftet med utvecklingssamtal är att skapa en gemensam syn på arbetets innehåll, mål och betydelse och hitta en gemensam väg för att nå dit. Det innebär att man tillsammans ser över hur det har varit och hur man vill att det ska bli och på vilket sätt.

Samtalet syftar till:

- att ge den assistansberättigade/arbetsledare och assistenten en överblick över den aktuella arbetssituationen,

- att ge den assistansberättigade/arbetsledare och assistenten tillfälle att stämma av uppställda förväntningar, mål, krav och önskemål,

- att skapa ömsesidig förståelse och kunskap om varandra, varandras sätt att vara och arbetsförhållandena i stort,

- att ge underlag till löne- och kompetensutveckling.

Utvecklingssamtalet är ett viktigt verktyg för arbetsgivaren och den assistansberättigade . Med hjälp av utvecklingssamtalet skapar de förutsättningar att ta tillvara de anställdas kunskaper och resurser.

 

Lönerevision och lönesamtal

Om arbetsgivaren är medlem i en arbetsgivarorganisation ska lönerevision genomföras för samtliga fackligt anslutna assistenter enligt träffade kollektivavtal avseende löner.Arbetsgivarorganisationerna rekommenderar att icke fackligt anslutna assistenter i lönehänseende behandlas på samma sätt som fackligt anslutna assistenter.

I många löneavtal föreskrivs individuell lönesättning och kriterierna för detta. Dessa kan kompletteras av arbetsgivaren. Alla kriterier för lönesättning ska vara väl kända av de anställda.


Det är inte alltid lönerevisionen garanterar en löneökning för alla anställda. Istället fastställs vanligen en summa eller procentsats på de anställdas löner som tillsammans bildar ett löneutrymme som arbetsgivaren fördelar mellan de anställda assistenterna. För att kunna göra en rättvis fördelning av löneutrymmet ska arbetsprestationen bedömas hos varje personlig assistent. Det är arbetsgivarens uppgift att hålla lönesamtal med de anställda.

Syftet med lönesamtalen är att arbetsgivaren tillsammans med den anställde ska klarlägga vilka behov och förväntningar som ska vara uppfyllda för att resultera i löneökningar för den anställde.  Eventuell löneökning för den anställde kan sedan fastställas när och om dessa förväntningar har infriats. Löneökning är en premie på utfört arbete.

Då den assistansberättigade är den som har kunskapen om hur arbetsuppgifterna har utförts krävs ett nära samarbete med den assistansberättigade eller dennes företrädare för att kunna få nödvändig kunskap inför lönerevisionen.

Lycka till!