Instagram

Högsta förvaltningsdomstolen saknar nödvändig grundläggande kunskap

Högsta förvaltningsdomstolen saknar nödvändig grundläggande kunskap

IfA anser att HFD saknar nödvändig grundläggande kunskap om de konkreta livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, vilket får ödesdigra konsekvenser.

HFDs okunskap kommer tyvärr till starkt uttryck vad gäller avgöranden för personer i behov av personlig assistans. Det har visat sig genom flera beslut de senaste åren, vilket har lett till allvarliga inskränkningar i de ofta livsavgörande rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) kan inte acceptera att det förhåller sig på det sättet. Den enskilde har ytterst endast domstolen att förlita sig på när myndigheter hamnar snett i tillämpningen. Det är då av stor vikt att domstolen kan relatera till livsvillkoren och korrelera dem till tillämpningen av lagstiftningen. 

I flera tillfällen då domstolen haft möjlighet att underlätta livsvillkoren och leva upp till intentionerna bakom de lagstiftade rättigheterna har den valt att gå i motsatt riktning, vilket lett till begränsningar för den som lever med omfattande funktionsnedsättningar. Vi upplever en grundläggande brist på funktionshinderkunskap som leder till oförståelse och valhänthet från domstolens sida.

Domstolen har sedan 2009 fattat flera avgöranden som steg för steg lett till försämringar för vår möjlighet att få den insats som vi behöver för att kunna leva våra liv.

Detta kan vi inte acceptera.

 

Vilhelm Ekensteen, ordförande IfA

Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig IfA