Instagram

Försäkringskassans remissvar om Assistansersättningsutredningen

Försäkringskassans remissvar om Assistansersättningsutredningen

Försäkringskassan har publicerat sitt remissvar angående Assistansersättningsutredningen.

Försäkringskassan har avgivit sitt remissvar om Assistansersättningsutredningen SOU 2014:9.

I sammanfattningen anger Försäkringskassan följande ställningstaganden
- en ersättningsberättigade bör kunna ansöka om tilläggsschablonbelopp
om minst 50 procent av assistansbehovet bedöms uppstå under nätter
och helger och att möjligheten att ansöka även bör omfatta den som
fyllt 65 år,
- det i socialförsäkringsbalken och LSS bör anges att avtalen mellan brukaren
och assistansanordnare ska innehålla vissa klausuler i syfte att
stärka brukarens inflytande och öka kvaliteten. Dessa krav bör vara
kopplade till anordnarens tillstånd. Om anordnarens avtal inte uppfyller
kraven bör tillståndet att driva personlig assistans kunna återkallas,
- gränsdragningen mellan egenvård och sjukvård behöver utredas i särskild
ordning,
- sjuklöneersättning inbakad i grundschablonen stärker anordnarnas vilja
att arbeta förebyggande i arbetsmiljöarbetet,
- brukarens arbetsledning av den egna assistansen inte bör kunna avlönas
av anordnaren,
- frågan om samverkan och samordnande ansvar för insatsen personlig
assistans bör utredas ytterligare och att
- ändringar i socialförsäkringsbalken kan införas tidigast den 1 januari
2016 med hänsyn till ändringar som behöver göras i IT-systemet.

Läs hela remissvaret här.