Instagram

En schablonisering av föräldraansvaret hindrar barnets möjligheter

En schablonisering av föräldraansvaret hindrar barnets möjligheter

IfA kommenterar Försäkringskassans rättsfallsöversikt.

Försäkringskassan har nyligen publicerat en rättsfallsöversikt gällande föräldraansvar.

IfA välkomnar tydliggöranden och ställningstaganden, som kan leda till större rättssäkerhet gällande beslut om personlig assistans. Personers rätt till personlig assistans ska inte vara avgörande av var man bor i landet eller vilken handläggare man får.

Vi är dock starkt kritiska till en schablonisering gällande föräldraansvar och vill förtydliga att fokus vid bedömningen måste vara på barnets individuella behov av personlig assistans i olika situationer och inte på vad som kan anses vara föräldrars ansvar. Det lilla barnet med omfattande funktionsnedsättning behöver sin personliga assistans för att få möjlighet till utveckling och frigörelse. Detta är barnets rättighet och en av grunderna i barnkonventionen. Liksom vid bedömningen av vuxna personers rätt till assistans, är det barnets individuella behov till följd av funktionsnedsättningen som ska ligga till grund för rätten till personlig assistans.

Enligt Socialförsäkringsbalken 51 kap 6 § ska man vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans bortse från det behov av hjälp som föräldrar normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Att det i LSS inte finns motsvarande bestämmelse gör att kommunerna bedömer föräldraansvar med stöd av uttalandena i förarbetena och utifrån rättspraxis. Detta lämnar stort tolkningsutrymme för handläggaren, vilket förutsätter att varje enskild handläggare har den kompetens som krävs för att bedömningarna ska göras på ett likvärdigt och rättssäkert sätt över landet. Detta är något som bör ses över. Barnets rätt till personlig assistans ska inte skilja beroende på om det fattas enligt LSS eller SFB.

Karin Boskovic

IfA