Instagram

En plan för uppdragets genomförande

En plan för uppdragets genomförande

Självbestämmande och uppgiftsfördelning - För att tillförsäkra att den assistansberättigade ges möjlighet att i största möjliga utsträckning själv styra sin egen assistans

Det bör alltid finnas en orsak till att någon annan än den assistansberättigade själv styr över den egna assistansen, till exempel att den assistansberättigade inte vill göra det eller, på grund av nedsatt autonomi, inte kan göra det.

Om den assistansberättigade ska avtala med anordnaren om att utföra vissa uppgifter rörande den egna assistansen bör anordnaren förvissa sig om att den assistansberättigade har den kunskap som krävs. I annat fall ska anordnaren erbjuda den utbildning eller det stöd som kan behövas. Parterna måste vara helt överens om vad assistansanordnarens uppdrag kommer att innefatta.

 I samband med att avtal tecknas bör därför anordnaren och uppdragsgivaren även göra en överenskommelse om hur assistansuppdraget ska se ut; en genomförandeplan. I den kan den assistansberättigade ange om det till exempel finns särskilda mål med assistansen och om det ska finnas en arbetsbeskrivning eller inte. Förslag på vad genomförandeplanen kan innehålla finns i IfAs Vägledningsbok kapitel 7 (Prenumeration på boken och internetversionen går att beställa via IfAs hemsida).

Planen över hur uppdraget ska utföras bör uppdateras minst en gång per år. Känner du dig osäker på hur uppgiftsfördelning och/eller genomförandeplan ser ut för dig rekommenderar vi att du kontaktar din anordnare för ett samtal och en uppföljning kring dina önskemål.