Instagram

Dom i mål om assistansersättning

Dom i mål om assistansersättning

HFD; Sondmatning ska betraktas som intag av en måltid och utgör därmed ett grundläggande behov.

Egenvård som avser något av de grundläggande behov som anges i 9 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan – om den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär – ge rätt till insatsen personlig assistans och även ligga till grund för prövningen av rätten till assistansersättning. Sondmatning ska betraktas som intag av en måltid och utgör därmed ett grundläggande behov.

Målet gäller om egenvård i form av sondmatning kan berättiga till assistansersättning.

Läs hela domen på Högsta Förvaltningsdomstolens hemsida