Instagram

Att vara egen arbetsgivare för sina personliga assistenter

Att vara egen arbetsgivare för sina personliga assistenter

Att anordna sin egen assistans är en möjlighet som funnits sedan reformen kom. Kan alla göra det och vad behöver man i så fall göra. IfA informerar.

Frihet och Ansvar

Som egen arbetsgivare är den assistansberättigade både arbetsgivare och arbetsledare för sina egna personliga assistenter. Du som assistansberättigad beslutar själv hur assistansen ska läggas upp i sin helhet. Med arbetsgivarrollen följer en skyldighet att se till att samtliga lagar och regler arbetsmarknaden följs. Om inte sker har du ett straffansvar. Det gäller till exempel skyldigheten att göra avdrag för preliminärskatt och betala in arbetsgivaravgiften.

Arbetsgivaren har också ansvar för arbetsmiljöfrågor, semester och andra former av ledigheter samt ett flertal andra frågor. Att vara egen arbetsgivare innebär att ta ett stort ansvar, inte minst ekonomiskt. Kommunen ska på den enskildes begäran vara behjälplig och lämna råd och stöd i dessa frågor (prop 1992/93:159 sid 73).

Anmäl, registrera och meddela

Före du kan börja bedriva din egen assistans måste du anmäla till IVO att du önskar vara egen arbetsgivare. Det finns en särskild blankett på IVOs hemsida för detta ändamål. Det finns ingen väntetid eller beslut att få kring det utan när du skickat in blanketten har du fullföljt kravet på att anmäla din önskan.

 Nästa steg blir att registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Du ska göra så för att kunna betala in skatt och sociala avgifter för dina anställda. Du bedriver inte näringsverksamhet och ska inte ha en F-skattsedel utan du ska meddela Skatteverket att det är personlig assistans det handlar om.

 Sista steget är att meddela Försäkringskassan att assistansersättningen ska utbetalas till dig och att du kommer att anordna assistansen som egen arbetsgivare. Även de har en särskild blankett som du kan använda, blankett 3079. Försäkringskassan har på sin hemsida alla andra blanketter som du behöver när du bedriver personlig assistans såsom, tidsredovisning, räkning samt information om de anställda.

Att anställa någon i hushållsgemenskapen

Sedan den 1 juli 2013 kan den enskilde även anställa någon som hen lever i hushålls­gemenskap med som personlig assistent. Det var tidigare inte möjligt. Om den assistansberättigade väljer att anställa någon närstående eller person som hen lever i hushållsgemenskap med måste hen ge Inspektionen för vård och omsorg, IVO tillträde i hemmet för inspektion av assistansen enligt 9 c samt 26 d § LSS. Även kommunen (vid LSS-beslut om assistans, 9 c § 1-2 LSS) och Försäkringskassan (vid beslut om assistans enligt SFB, 110 kap 14 § 2 SFB) har rätt att besöka den assistansberättigade i bostaden när det behövs för behovsbedömning.

Barns möjlighet att vara egen arbetsgivare

Föräldrar får enligt ett ställningstagande från Skatteverket samt Försäkrings­kassans vägledning om assistansersättning 2003:6, version 14 inte låta den som är under 16 år driva rörelse. Om den omyndige har fyllt 16 år får föräldrarna endast med överförmyndarens samtycke låta honom eller henne driva en rörelse som medför bokförings­skyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078). Ett omyndigt barn under 16 år kan alltså inte driva egen rörelse.

Ett barn under 18 år kan inte heller vara egen arbetsgivare för sina personliga assistenter. En förälder kan, i sitt minderåriga barns ställe, vara egen arbetsgivare för barnets personliga assistenter. Det innebär att föräldern får registrera sig som arbetsgivare med sitt personnummer hos Skatteverket och därmed bära det ansvar som den assistansberättigade i vanliga fall bär som vuxen anordnare av sin egen assistans.

Assistansersättningen när man är egen arbetsgivare

Assistansersättning utbetalas i förskott till den som är egen arbetsgivare. Om den assistansberättigade köper delar eller hela sin assistans av en assistansanordnare kommer assistansersättningen att betalas ut i efterskott, dvs efter att assistans har utförts och redovisats på ett korrekt sätt till Försäkringskassan.

Vi rekommenderar att du skaffar ett separat konto där du hanterar din assistansersättning så att den särskiljs från din privata ekonomi. På så sätt är det enklare att få en överblick och redovisa till Försäkringskassan vid behov.