Instagram

Assistansersättningen i budgetpropositionen för 2017

Assistansersättningen i budgetpropositionen för 2017

Ändringar föreslås för assistansersättningen i budgetpropositionen.

I budgetpropositionen som presenteras idag föreslås förändringar kring assistansersättningen.

För år 2017 föreslås schablonersättningen bli 291 kr, vilket innebär en höjning om 3 kr, vilket är mindre än vad som tidigare har angivits.

Regeringen föreslår även att Socialförsäkringsbalken ska ändras angående assistansersättningen för att möjliggöra ändring av nivån på assistansersättningen under pågående år, samt att det ska bli möjligt att införa differentierad schablonersättning, dvs olika ersättning för olika assistansberättigade.

Regeringen anser att assistansersättningen är för högt beräknad i förhållande till arbetskostnaderna för vårdbiträden och personliga assistenter samt övriga kostnader (administration, utbildningskostnader, assistansomkostnader mm).

IfA har tidigare i remissvar, motsatt sig förändringen.

Läs om ändringarna i budgeten, se sid 165 och framåt.

Statens budget år 2017