Instagram

8 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning